• Nghị quyết 106/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 104/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau khi về nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 105/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi bồi dưỡng hàng tháng đối với công tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 100/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 76/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 99/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 97/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 116/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 98/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, nộp, chế độ quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 183/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 103/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2022 - 2025

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 108/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

  08/07/2022

  18/07/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.