• Nghị quyết 108/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 96/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 110/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết về mức tiền thưởng hoàn thành suất nhiệm vụ, tiêu biểu dẫn đầu phong trào thi đua; lập thành tích xuất sắc đột xuất

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 107/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích tối thiểu đối với trường hợp đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 84/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn thôn mới giai đoạn 2021-2025

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 109/2022/NQ-HĐND

  Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và nhiệm vụ thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 82/2022/NQ-HĐND

  Nghị quyết Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn I: 2021-2025

  08/07/2022

  18/07/2022

 • Nghị quyết 75/2022/NQ-HDND

  Hỗ trợ tiền ăn cho một số đối tượng đang điều trị tại các cơ sở y tế công lập và thu dung điều trị Covid-19, cách ly y tế tập trung theo quyết định của có quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

  03/03/2022

  03/03/2022

 • Nghị quyết 58/2021/NQ-HĐND

  Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông học kỳ II năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2021

  18/12/2021

 • Nghị quyết 60/2021/NQ-HĐND

  Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  08/12/2021

  08/12/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.