• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 22/01/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 69/2014/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
19/12/2014 Văn bản được ban hành 69/2014/QĐ-UBND
29/12/2014 Văn bản có hiệu lực 69/2014/QĐ-UBND
30/03/2019 Được sửa đổi 07/2019/QĐ-UBND Xem tại đây
30/03/2019 Được sửa đổi 05/2019/QĐ-UBND
30/03/2019 Được sửa đổi 09/2019/QĐ-UBND
30/03/2019 Được sửa đổi 06/2019/QĐ-UBND Xem tại đây
30/03/2019 Được sửa đổi 11/2019/QĐ-UBND
30/03/2019 Được sửa đổi 10/2019/QĐ-UBND
30/03/2019 Được sửa đổi 12/2019/QĐ-UBND
30/03/2019 Được sửa đổi 08/2019/QĐ-UBND
22/01/2020 Văn bản hết hiệu lực 69/2014/QĐ-UBND
22/01/2020 Bị bãi bỏ 02/2020/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.