Sign In
Uỷ ban nhân dân

QUYẾT ĐỊNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc thành lập Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Thànhphố Đà Lạt

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

Căn cứ Nghị định số24/CP ngày 02/02/1976, của Hội đồng Chính phủ quy định về nhiệm vụ, quyền hạnvà trách nhiệm của Chính quyền Nhà nước cấp Tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế;

Căn cứ đề nghị tạicông văn số 99/TBXH ngày 24/11/1979 của Ty thương binh Xã hội về việc đề nghịthành lập Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà lạt Tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị củaBan tổ chức UBND Tỉnh lâm Đồng;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Ban quản lý Nghĩatrang liệt sĩ Thành phố Đà Lạt đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàndiện của Ty thương binh xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Ban quản lý nghĩatrang Liệt sĩ Thành phố Đà Lạt có nhiệm vụ:

Bảo vệ và quản lý toànbộ công trình nghĩa trang liệt sĩ, có kế hoạch thường xuyên và định kỳ tu bổsửa chữa đảm bảo công trình nghĩa trang luôn luôn được sạch và đẹp.

Phục vụ và hướng dẫncác đoàn khách trong nước, nuớc ngoài, các Đ/c lãnh đạo trong Tỉnh và các đoànthể quần chúng, nhân dân đến viếng thăm nghĩa trang liệt sĩ.

Điều 2: Ban quản lý nghĩa trang liệtsĩ Thành Phố Đà Lạt là một đơn vị thuộc sự nghiệp phục vụ công cộng và sinhhoạt.

Ban quản lý nghĩatrang do một trưởng ban phụ trách chung và có từ 5 đến 6 cán bộ, nhân viên giúpviệc.

Điều 3: Các đồng chí Chánh văn phòngUBND Tỉnh, Trưởng Ban tổ chức UBND Tỉnh, Trưởng Ty thương binh xã hội, TrưởngTy tài chính, Chủ nhiệm UB kế hoạch Tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

 

UBND tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Du