Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng

-------------------------------------------

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký 20 tháng 7 năm 2022 và thay thế Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc/Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng

(Kèm theo Quyết định số  39 /2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

-----------------------------

 

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Đài Phát thanh và Truyền hình là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đài Phát thanh và Truyền hình có tư cách pháp nhân, có con dấu có trụ sở, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Lập kế hoạch hàng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện kế hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền.

2. Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình, nội dung thông tin trên Trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh và truyền hình trên địa bàn tỉnh.

4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của địa phương và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của hệ thống kỹ thuật chuyên ngành.

5. Quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình để phát sóng trên đài quốc gia.

7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao các huyện, thành phố thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; quản lý, sử dụng ngân sách, vật tư, tài sản nhà nước được giao, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện đầy đủ chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Đài Phát thanh và Truyền hình theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện các chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC

Điều 3. Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình

1. Đài Phát thanh và Truyền hình có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Số lượng Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình. Các Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình giúp Giám đốc thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ cụ thể do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm thay Giám đốc điều hành các hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cách chức, cho từ chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định phân cấp quản lý cán bộ công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Phòng Thời sự.

b) Phòng Chuyên mục và Văn nghệ - Giải trí.

c) Phòng Chương trình.

d) Phòng Tổ chức - Hành chính và Kế hoạch tài vụ.

đ) Phòng Biên tập tiếng dân tộc thiểu số.

e) Phòng Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình.

g) Phòng Dịch vụ Quảng cáo và Khai thác hạ tầng số.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình có Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, miễn nhiệm, cách chức, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 5. Số lượng người làm việc

1. Số lượng người làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình. Việc phân bổ số lượng người làm việc cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình phải đảm bảo tiêu chí quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

2. Việc tuyển dụng, bố trí viên chức của Đài Phát thanh và Truyền hình phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh, tiêu chuẩn, cơ cấu ngạch viên chức, chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình, Giám đốc quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của người đứng đầu của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình; đồng thời, bố trí, tuyển dụng viên chức cho các phòng chuyên môn, nghiệp phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung, Đài Phát thanh và Truyền hình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành./.

UBND tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Trần Văn Hiệp