Sign In
Uỷ BAN NHÂN DÂN

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc thành lập Ban tổ chức ủy ban nhân dân tỉnh LâmĐồng

 

Căn cứ nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa ViệtNam về tổ chức Nhà nước trong khi chưa có Hiến pháp mới;

Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Tổ chức của Chính phủ về nhiệm vụ củaBan Tổ chức ủy ban Nhân dân các tỉnh và Thành phố trực thuộc trung ương ở miềnNam;

Căn cứ vào yêu cầu công tác tổ chức chính quyền công tác tổ chức vàquản lý biên chế, quản lý cán bộ của Tỉnh;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Nay thành lập Ban tổ chức ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đặt dưới sự chỉ đạotrực tiếp và toàn diện của ủy ban nhân dân Tỉnh.

Bantổ chức Tỉnh Lâm Đồng có đầy đủ tư cách pháp nhân và được phép:

Cócon dấu để dùng cho hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Mởtài khoản tại Ngân hàng.

Điều 2:Chỉ định các đồng chí lãnh đạo của Ban như sau:

-Đ/C: CAO HỒNG LĨNH nguyên ủy viên thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Trưởngban

-Đ/C: TÔN TÍCH PHU phụ trách phòng tổ chức chínhtrị ủy ban Nhân dân Tỉnh: Phó trưởng ban.

Điều 3:Các ông Chánh văn phòng UBND Tỉnh, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh, các Đồng chí có têntrên, các ngành hữu quan trực thuộc ủy Ban Nhân Dân Tỉnh chiếu Quyết định thihành./.

 

UBND tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Du