Sign In

CHỈ THỊ

V/v triển khai thực hiện các quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Thi hành Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên của Chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

Để quản lý chặt chẽ về an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo quyền kinh doanh hợp pháp của các tổ chức và cá nhân trong hoạt động kinh doanh ngành nghề có điều kiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:  

1. UBND thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo sự phân cấp của Chính phủ và Bộ Công an tổ chức triển khai thực hiện các Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009, Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an nói trên đến các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn quản lý. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin đại chúng và các phương thức khác (tờ rơi, tờ gấp...) để nhân dân tham gia công tác giám sát và quản lý chặt chẽ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn.

Rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở đang kinh doanh dịch vụ, ngành, nghề có điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/12/2001 của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện (hiện đã hết hiệu lực thi hành) mà hiện nay theo Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/09/2009 của Chính phủ không còn quy định thuộc loại hình kinh doanh, dịch vụ có điều kiện thì chuyển sang quản lý kinh doanh theo quy định chung của pháp luật. Những ngành, nghề, dịch vụ kinh doanh trước đây không quy định thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự mà nay Chính phủ quy định thuộc lĩnh vực kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự thì lập hồ sơ, thủ tục đưa vào diện quản lý có điều kiện theo Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và thống nhất quản lý Nhà nước về điều kiện an ninh trật tự đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên phạm vi toàn tỉnh; xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; tổ chức tập huấn cho lực lượng Công an các đơn vị, địa phương trực tiếp thực hiện và có liên quan đến công tác quản lý một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn cho các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân kinh doanh ngành, nghề, dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự lập đầy đủ thủ tục hồ sơ trước khi kinh doanh và chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, Nghị định số 109/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 5/10/2010 của Bộ Công an.

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và sản xuất mua bán, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ Công nghiệp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lâm Đồng thường xuyên tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định số 72/2009/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi tổ chức và cá nhân nâng cao nhận thức và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về kinh doanh ngành, nghề, dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự.

6. Sở Tài chính và Cục Thuế có trách nhiệm hướng dẫn việc thu phí, lệ phí và quản lý, sử dụng phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Tài chính, đồng thời cấp kinh phí cho việc tập huấn, in ấn các loại biểu mẫu triển khai thực hiện Nghị định số 72/2009/NĐ-CP, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, Nghị định số 109/2009/NĐ-CP và Nghị định số  73/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc Chị thị này.

Giao Công an tỉnh đôn đốc theo dõi quá trình thực hiện và định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

UBND tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Đức Hòa