Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

công trình bưu chính, viên thông

__________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xây dựng ca máy và thiết bị thi công; Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD, Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

Điều 2. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình bưu chính, viễn thông là căn cứ để lập đơn giá xây dựng công trình bưu chính, viễn thông; lập dự toán xây lắp công trình và là cơ sở để quản lý chi phí máy trong xây dựng công trình bưu chính, viễn thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, các chủ đầu tư công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này.

 

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Trung Tá