Sign In

NGHỊ QUYẾT

Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi

và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ
MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều Luật Bảo hiểm y tế;

Thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025;

Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025;

Xét Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 261/BC-BVHXH ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Bố Y, dân tộc Lô Lô...) đang thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

2. Mức hỗ trợ:

a) Mức hỗ trợ cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi: 50% mức đóng bảo hiểm y tế;

b) Mức hỗ trợ cho người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Bố Y, dân tộc Lô Lô...): 100% mức đóng bảo hiểm y tế;

c) Người thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

3. Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

4. Nguồn kinh phí: Nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./.

 

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Vũ Xuân Cường