Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Về việc ban hành Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông

 

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số 534/BXD-KTTC ngày 13/4/2005 về việc thỏa thuận định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông; Công văn số 1325/BXD-KTTC ngày 06 tháng 7 năm 2005 về việc áp dụng định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông.

Điều 2. Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để lập đơn giá xây dựng cơ bản, lập dự toán xây lắp công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Bưu chính, Viễn thông

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Đỗ Trung Tá