Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai xác định và xây dựng chỉ sổ theo dõi, đánh giá

cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

______________________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-BNV ngày 26/02/2013 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2012 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Chương trình cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định và xây dựng Chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch này của Bộ, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Văn Tám


KẾ HOẠCH

Triển khai xác định và xây dựng chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Kèm theo Quyết định số 978/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

____________________________________________

STT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Chủ trì thực hiện

Phi hợp thực hiện

1.

Thành lập Tổ công tác triển khai xây dựng Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ (gọi tắt là Tổ công tác PAR Index)

Trước 22/4/2013

Vụ TCCB (Văn phòng Thường trực CCHC)

Các đơn vị thuộc Bộ

2.

Lập kế hoạch triển khai, xây dựng Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ

Trước 30/4/2013

Thường trực Tổ công tác PAR Index

Các thành viên Tổ công tác PAR Index

3.

Tổ chức đánh giá và tự đánh giá kết quả thực hiện CCHC năm 2012 của Bộ (theo 1294/QĐ- BNV): Thu thập thông tin, tài liệu và số liệu thống kê

Trước 12/5/2013

Tổ công tác PAR Index

- Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Các đơn vị thuộc Bộ

4.

Tổng hợp thông tin và xử lý số liệu thu được để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện CCHC năm 2012 của Bộ: Đề xuất kiến nghị về Chỉ sổ CCHC (nếu có)/ họp thảo luận, xin ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo

Trước 18/5/2013

Tổ công tác PAR Index

- Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Các đơn vị thuộc Bộ

5.

Hoàn thiện báo cáo kết quả báo cáo Bộ để gửi Bộ Nội Vụ

Trước 21/5/2013

Tổ công tác PAR Index

Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

6.

Phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện điều tra xã hội học một số Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính tại Bộ

Tháng 4, 5/2013

Chuyên gia Bộ Nội vụ

- Thường trực và các thành viên Tổ công tác PAR Index

7.

Xây dựng Dự thảo Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ

Trước 30/7/2013

Thường trực Tổ công tác PAR Index

Các thành viên Tổ công tác PAR Index

8.

Hội thảo lần 1 góp ý sửa đổi bổ sung Dự thảo Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 8/2013

Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Các thành viên Tổ công tác PAR Index

- Các đơn vị thuộc Bộ

9.

Khảo sát tình hình thực hiện công tác CCHC tại các đơn vị, làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 8/2013

Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Tổ công tác PAR Index

- Các đơn vị thuộc Bộ

10.

Tổng hợp những góp ý hoàn thiện Dự thảo Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ (lần 1)

Tháng 9/2013

Tổ công tác PAR Index

- Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Các đơn vị thuộc Bộ

11.

Hội thảo lần 2 góp ý sửa đổi bổ sung Dự thảo Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 9/2013

Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Tổ công tác PAR Index

- Các đơn vị thuộc Bộ

12.

Hoàn thiện Dự thảo Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ (lần 2)

Tháng 9/2013

Tổ công tác PAR Index

- Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Các đơn vị thuộc bộ

13.

Tổ chức đánh giá thử kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2012 tại các đơn vị thuộc Bộ theo Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ

Tháng 9-10/2013

Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Tổ công tác PAR Index

- Các đơn vị thuộc Bộ

14.

Rà soát, tổng hợp góp ý, kiến nghị hoàn thiện Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 10/2013

Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Tổ công tác PAR Index

- Các đơn vị thuộc Bộ

15.

Xin ý kiến góp ý lần cuối hoàn thiện Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc Bộ

Tháng 11/2013

Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Tổ công tác PAR Index

- Các đơn vị thuộc Bộ

16.

Hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký, ban hành Chỉ số theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính của Bộ thực hiện đánh giá tại các đơn vị thuộc bộ

Tháng 11/2013

Vụ TCCB (Văn phòng TT CCHC)

- Tổ công tác PAR Index

- Các đơn vị thuộc Bộ

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Tám