Sign In

THÔNG TƯ

Ban hành nội quy phiên tòa

____________

 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Điều 197, Điều 198 và Điều 226 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 209 và Điều 239 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 127 và Điều 165 của Luật Tố tụng hành chính;

Căn cứ Điều 18 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Nội quy phiên tòa.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014.

Điều 3. Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Toà án nhân dân tối cao

Chánh án

(Đã ký)

 

Trương Hòa Bình