Sign In

THÔNG TƯ

Quy định Chứng nhận tốt nghiệp cho học viên quốc tế

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Tổng Tham mưu trưởng,

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban thành Thông tư quy định mẫu Chứng nhận tốt nghiệp cho học viên quốc tế.

Điều 1. Quy định mẫu Chứng nhận tốt nghiệp cho học viên quốc tế đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn. (Kèm theo phụ lục cách ghi nội dung trên chứng nhận tốt nghiệp cho học viên quốc tế).

Chứng nhận tốt nghiệp gồm 4 (bốn) trang, mỗi trang có kích thước 21 cm x 14,5 cm.

Trang 1 và trang 4 có nền màu đỏ nâu; trang 1 có hình Quốc huy, các chữ in trên trang 1 có màu vàng; trang 2 và trang 3 có nền màu vàng chanh, hoa văn viền màu vàng cam, chữ chứng nhận bằng tiếng Việt và tiếng Anh màu đỏ, các chữ khác màu đen; hình mặt trống đồng in chìm chính giữa trang 2, hình Khuê Văn Các in chìm chính giữa trang 3.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2012.

Điều 3. Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiêm thực hiện Thông tư này./.

Bộ Quốc phòng

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ