Sign In

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp

trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn phê duyệt kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cứ Công văn của các đơn vị cử người tham gia Tổ biên tập xây dựng Thông tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ biên tập Thông tư hướng dẫn về giám định tư pháp trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Danh sách thành viên của Tổ biên tập được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập

1. Tổ chức soạn thảo dự thảo Thông tư trình Bộ trưởng xem xét, quyết định bảo đảm chất lượng, tiến độ và quy trình xây dựng văn bản.

2. Tổ trưởng, tổ phó và các thành viên của Tổ biên tập thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 và Thông tư 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thành viên Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ biên tập tự giải thể sau khi Thông tư được ban hành.

Điều 3. Kinh phí xây dựng dự thảo Thông tư thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hà Công Tuấn