Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch triển khai điều tra rừng năm 2013 thuộc dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016"

__________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016;

Căn cứ Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016;

Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-BNN-TCCB ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giao nhiệm vụ Quản lý và tổ chức thực hiện dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016";

Căn cứ công văn số 12167/BTC-HCNS ngày 12 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng kinh phí thực hiện điều tra, kiểm kê rừng năm 2013;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai điều tra rừng năm 2013 (theo phụ lục 01 đính kèm) thuộc dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016, với tổng kinh phí là 45 tỷ đồng, trong đó:

1. Tổng cục Lâm nghiệp: 31.998.493.116 đồng

1.1. Cục Kiểm lâm: 1.013.938.668 đồng

1.2. Viện Điều tra quy hoạch rừng: 30.984.554.448 đồng

2. Viện sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp: 13.001.506.884 đồng;

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai dự án và sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hà Công Tuấn