Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ thông qua biện pháp kỹ thuật tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2015

_______________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 36/2006/QĐ-BNN ngày 15/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án nghiên cứu khoa học công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng khoa học công nghệ cấp Nhà nước thông qua biện pháp kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2015 (Biện pháp kỹ thuật đã được thực hiện thí điểm tại Bắc Kạn và Hà Tĩnh); các thành viên của Hội đồng có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét thông qua biện pháp kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn năm 2013-2015 trước khi trình Bộ phê duyệt;

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hà Công Tuấn