Sign In

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập tổ soạn thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức lực lượng, quyền hạn, trách nhiệm, trang thiết bị, đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng cơ sở.

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định 130/QĐ-BNN-PC ngày 22/01/2014 phê duyệt Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013;

Xét đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về tổ chức lực lượng, quyền hạn, trách nhiệm, trang thiết bị, đào tạo, huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ rừng cơ sở; gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Tổ trưởng;

2. Ông Đỗ Trọng Kim, Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm - Tổ phó;

3. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó trưởng phòng Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng, Cục Kiểm lâm - Ủy viên thư ký, thường trực Tổ soạn thảo;

4. Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng Thanh tra pháp chế, Cục Kiểm lâm - Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Kiểm lâm viên, phòng Quản lý bảo vệ rừng, Cục Kiểm lâm - Ủy viên;

6. Ông Tống Anh Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên.

7. Ông Trần Tiến Hùng, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ủy viên;

8. Bà Phan Thị Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế, Thanh tra Tổng cục Lâm nghiệp - Ủy viên;

9. Ông Trần Ngọc Bình, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục Lâm nghiệp - Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Thế Anh, Chuyên viên Ban chính sách, Tổng cục Lâm nghiệp - Ủy viên.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ soạn thảo

1. Tổ soạn thảo có nhiệm vụ thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, soạn thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

2. Các thành viên trong Tổ soạn thảo chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Tổ trưởng và có nhiệm vụ giúp Tổ soạn thảo trong việc nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Các thành viên Tổ soạn thảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hà Công Tuấn