Sign In

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định tạm thời về mức xử phạt kinh tế

đối với các trường hợp vi phạm quy định về quản lý vận tải

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ vào Pháp lệnh xử phạt hành chính và hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực an ninh trật tự ngày 07/12/1989;

Căn cứ vào Quyết định số 1632/QĐ-VT ngày 12/8/1992, số 2514/QĐ-VT ngày 07/11/1992, số 2515/QĐ-VT ngày 07/11/1992 của Bộ giao thông vận tải về việc quản lý vận tải hành khách, hàng hóa công cộng đường bộ và đường sông;

Căn cứ vào Nghị định 141/HĐBT ngày 25/4/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự;

Xét đề nghị của Sở giao thông vận tải Lào Cai tại tờ trình số 109 ngày 20/5/1993,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định tạm thời về mức xử phạt kinh tế đối với các trường hợp chủ phương tiện vận tải vi phạm quy định về quản lý vận tải hành khách hàng hóa công cộng bằng đường bộ và đường sông trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Điều 2. Sở giao thông vận tải và Công an tỉnh có trách nhiệm phổ biến quy định này tới các chủ phương tiện, tổ chức thanh tra, kiểm tra giao thông và xử phạt những chủ phương tiện mắc sai phạm theo quy định này. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng lập hồ sơ truy tố trước pháp luật.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao thông vận tải, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở tài chính - vật giá chịu quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Hoàng Ngọc Lâm