• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Trạng thái: Bị đính chính
  • Ngày có hiệu lực: 07/07/2009
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 1886/QĐ-BNN-PC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

 Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

__________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 104//2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-VPCP ngày 21 tháng 3 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Phần căn cứ pháp lý đã in: "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông".

Đính chính lại là: "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn".

2. Điều 2 đối tượng áp dụng đã in: "Quy chế này áp dụng đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có liên quan đến việc soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật".

Đính chính lại là: "Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có liên quan đến việc soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật".

3. Điều 9. Trách nhiệm của Vụ Pháp chế

- Khoản 4 đã in: "... văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng ...".

Đính chính lại là: "... văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ...".

- Khoản 7, Điều 9 đã in: "... công tác xây dựng, ban hành, văn bản".

Đính chính lại là: "... công tác xây dựng, ban hành văn bản".

4. Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ

- Điểm a, khoản 2 đã in: "Trang thông tin của Chính phủ và của Bộ".

Đính chính lại là: "Trang thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ"

- Điểm b, khoản 2 đã in: "Phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ ...".

Đính chính lại là  "Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ ...".

5. Khoản 1, Điều 22 đã in: "Dự thảo văn bản đưa lên Trang thông tin điện tử của Chính phủ ...".

Đính chính lại là: "Dự thảo văn bản đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Chính phủ ..."

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Bá Bổng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.