• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 13/10/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 06/2005/CT-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 20 tháng 9 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về đẩy mạnh hoạt động thông tin tín dụng góp phần phục vụ tốt

cho công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí,

thất thoát trong đầu tư xây dựng

 

Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 21/2005/CT-TTg ngày 15/06/2005 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng. Ngân hàng Nhà nước có nhiệm vụ xây dựng hệ thống cung cấp thông tin về doanh nghiệp làm cơ sở để các ngân hàng xem xét, quyết định việc cho vay; xây dựng thí điểm dịch vụ đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp để các ngân hàng có cơ sở khi xem xét cho doanh nghiệp vay vốn.

 

Những năm qua, các tổ chức tín dụng đã thực hiện tốt việc cho vay đầu tư phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững theo các Nghị quyết của Quốc hội và của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã không ngừng củng cố và phát triển Trung tâm Thông tin tín dụng, hình thành một hệ thống thu thập và cung cấp thông tin về doanh nghiệp cho các tổ chức tín dụng để xem xét, quyết định cho vay nhằm góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng. Đến nay hệ thống thông tin tín dụng đã thu thập được hơn 800 ngàn hồ sơ khách hàng có quan hệ tín dụng tại các tổ chức tín dụng, trong đó 85 ngàn hồ sơ khách hàng là doanh nghiệp, với tổng dư nợ khoảng hơn 400 ngàn tỷ đồng. Việc hỏi tin của các tổ chức tín dụng cũng tăng 50% mỗi năm, bình quân 200 bản tin/ngày góp phần cho hoạt động ngân hàng một cách "an toàn - hiệu quả - bền vững". Hệ thống thông tin tín dụng đã cung cấp thông tin về khách hàng vay và thông tin về xếp loại tín dụng doanh nghiệp làm cơ sở để các tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay, trong đó có cả cho vay xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước. Tuy nhiên, cần phải tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống thông tin tín dụng và đặc biệt chú trọng việc khai thác, sử dụng thông tin để tránh tình trạng thất thoát, lãng phí, nợ đọng vốn trong đầu tư xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Củng cố và phát triển hệ thống thông tin tín dụng của Ngân hàng bao gồm: Trung tâm Thông tin tín dụng; bộ phận Thông tin tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các trung tâm Thông tin tín dụng, các bộ phận Thông tin khách hàng tại các tổ chức tín dụng. Thực hiện nghiêm túc những Chỉ thị của Thống đốc liên quan đến thông tin tín dụng và chấp hành đầy đủ những quy định tại Quy chế hoạt động thông tin tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 8/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

2. Trung tâm Thông tin tín dụng tập trung phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản để cung cấp cho các tổ chức tín dụng làm căn cứ khi xem xét quyết định cho vay nhằm hạn chế rủi ro tín dụng. Sớm hoàn thành Đề án thành lập công ty đánh giá tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động phối hợp với các đơn vị của các Bộ, ngành có liên quan để trao đổi thông tin về doanh nghiệp làm phong phú thêm cơ sở dữ liệu thông tin cung cấp cho các tổ chức tín dụng.

3. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trung tâm Thông tin tín dụng phối hợp đôn đốc, kiểm tra các tổ chức tín dụng trong việc báo cáo và khai thác, sử dụng thông tin tín dụng trước khi xem xét, quyết định cho vay, đặc biệt đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước; đồng thời có biện pháp xử lý kiên quyết với những đơn vị vi phạm làm lãng phí, thất thoát, không thu hồi được vốn.

4. Các tổ chức tín dụng cần nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc chấp hành báo cáo và khai thác thông tin tín dụng phục vụ công tác cho vay vốn trong đầu tư xây dựng cơ bản; trước khi xem xét cấp tín dụng đối với các khoản cho vay đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước phải khai thác thông tin tín dụng nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, chống lãng phí, thất thoát vốn. Các tổ chức tín dụng cho vay vốn, phải chịu trách nhiệm liên đới về kết quả tính toán khi xem xét tính khả thi của dự án dẫn đến cho vay không hiệu quả, không thu hồi được vốn.

5. Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc cần phản ánh về Ngân hàng Nhà nước (Trung tâm Thông tin tín dụng) để được giải quyết kịp thời./.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Trần Minh Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.