• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 25/01/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 01/2004/CT-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 2 tháng 1 năm 2004

CHỈ THỊ CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc chấn chỉnh việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng

 

Thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 10/2001/TT-NHNN ngày 19/10/2001 và các Quyết định chỉ đạo cụ thể các Ngân hàng Thương mại Nhà nước, Ngân hàng Thương mại cổ phần, Quỹ Tín dụng Nhân dân thực hiện việc xử lý nợ đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhìn chung, việc xử lý nợ đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê đã được tiến hành khẩn trương, đảm bảo tính pháp lý và đúng đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số tỉnh, thành phố và của một số tổ chức tín dụng, tại một số địa phương việc xử lý nợ chưa được thực hiện đầy đủ theo như quy định tại Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 10/2001/TT-NHNN ngày 19/10/2001 và các Quyết định xử lý cụ thể của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để nghiêm túc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các Ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng thương mại cổ phân, Quỹ Tín dụng Nhân dân (gọi tắt là các tổ chức tín dụng) thực hiện một số nội dung sau:

 

1. Các tổ chức tín dụng cho vay đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê đã được Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo xử lý khoanh nợ cần thực hiện nghiêm chỉnh theo các văn bản đã chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê.

2. Các tổ chức tín dụng tiến hành rà soát lại việc xử lý khoanh nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê, đảm bảo khoanh nợ đúng đối tượng, đúng thời hạn quy định. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ các khoản đã được khoanh nợ.

Khi hết thời hạn được khoanh nợ thì các khoản nợ khoanh phải được chuyển vào nợ vay thông thường, các tổ chức tín dụng đôn đốc thu nợ theo đúng Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho các tổ chức tín dụng vay tương ứng để thực hiện khoanh nợ đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê cần theo dõi, đôn đốc các tổ chức tín dụng hoàn trả lại vốn vay đúng thời hạn quy định tại các văn bản Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo.

4. Thủ trưởng các Vụ, Cục, đơn vị tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng có liên quan có trách nhiệm triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

5. Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Nguyễn Thị Kim Phụng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.