• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/07/2004
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 682/2004/QĐ-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 4 tháng 6 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy bỏ Mã Ngân hàng và sửa đổi tên giao dịch thanh toán của Ngân hàng liên doanh và 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại điểm d và đ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2

ngày 22/2/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về

Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước

có mở tài khoản tại NHNN để trực tiếp giao dịch thanh toán

_______________________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nư­ớc ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt nam, ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng ngày 12/12/1997;

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán-Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Mã Ngân hàng của Ngân hàng Credit Lyonnais – 603 tại điểm đ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n­ước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà n­ước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà n­ước để trực tiếp giao dịch thanh toán.

Điều 2. Sửa đổi số thứ tự thứ 4, điểm d và số thứ tự thứ 20, điểm đ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 59/2000/QĐ-NHNN2 ngày 22/02/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà n­ước ban hành Quy định về Hệ thống mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước có mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước để trực tiếp giao dịch thanh toán như sau:

d – Các Ngân hàng liên doanh:

Số

TT

Tên ngân hàng liên doanh

Ký hiệu

số thứ tự

4

Ngân hàng liên doanh Việt Thái

504

đ– Các chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam:

Số

TT

Tên chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ký hiệu

số thứ tự

20

Ngân hàng Calyon

621

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ tr­ưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Cục tr­ưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ tr­ưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nư­ớc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ư­ơng; Tổng Giám đốc (Giám đốc) Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Vũ Thị Liên

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.