• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/09/2002
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 1015/2002/QĐ-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 19 tháng 9 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về việc bàn giao Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài củaDoanh nghiệp

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 01/1997/QH10 ngày12/12/1997;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy địnhnhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ banhành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. GiaoVụ Quản lý Ngoại hối Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc bàn giao toànbộ hồ sơ liên quan đến các khoản vay nước ngoài của các doanh nghiệp mà Ngânhàng Nhà nước đã đăng ký và đăng ký thay đổi thuộc đối tượng quy định tại điểm8(a) Quyết định số 1432/2001/QĐ-NHNN ngày 16/11/2001 của Thống đốc Ngân hàngNhà nước cho các Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn tất việc bàngiao hồ sơ theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. ChánhVăn phòng Ngân hàng Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, thủ trưởng cácđơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhànước tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Phùng Khắc Kế

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.