• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/06/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 711/2001/QĐ-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 25 tháng 5 năm 2001

QUYT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứLuật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 và Luật các Tổ chức tín dụng số 02/3/1997/QH10;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ quy địnhnhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứNghị định số 90/1998/NĐ-CP ngày 07/1/1998 của Chính phủ ban hành Quy chếquản vay, trả nợ nước ngoài;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam,

 

QUYẾT ĐNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số207/QĐ-NH7 ngày 01/7/1997 ban hành Quy chế mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm.

Điều 3.Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hộiđồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các ngân hàng trong phạm vi chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

QUY CHẾ MỞ THƯ TÍN DỤNG NHẬP HÀNG TRẢ CHẬM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 711/2001/QĐ-NHNN ngày25/512001)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Thanh toán bằng thư tín dụng trả chậm (sau đây gọi là "nghiệp vụ L/C trả chậm) là một phương thứcthanh toán tín dụng chứng từ có kỳ hạn do ngân hàng thực hiện để phục vụ choviệc nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp.

Điều 2.Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ L/C trả chậm là các Ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng đầu tư,Ngân hàng phát thển, ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng chính sách, Ngânhàng liên doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các loại hìnhngân hàng khác (sau đây gọi là "Ngân hàng") được thành lập, hoạt độngtheo Luật các Tổ chức tín dụng và có đủ điềukiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

Điều 3.Đối tượng được Ngân hàng mở L/C trả chậm là các doanh nghiệp được thành lập vàhoạt động tại Việt Nam quy định của pháp luật Việt Nam có đủ điều kiện quy địnhtại Điều 8 và Điều 9 Quy chế này. Các doanh nghiệp bao gồm:

Doanhnghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài,doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,công ty hợp danh, chi nhánh công ty nước ngoài, doanh nghiệp thuộc các tổ chứcchính trị xã hội, hợp tác xã doanh nghiệp khác thuộc mọi thành phần kinh tếtheo quy định của pháp luật (sau đây gọi là doanh nghiệp).

Điều 4.Việc mở L/C trả chậm để nhập khẩu hàng hóaphải đảm bảo phù hợp với:

1.Chính sách nhập khẩu của Nhà nước.

2.Các quy định hiện hành của Nhà nước liên quan đến vay, trả nợ nước ngoài, bảođảm tiền vay và các quy định tại Quy chế này.

3.Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ của Phòng Thương mại quốc tế(theo phiên bản mà Ngân hàng lựa chọn để thực hiện).

Điều 5.Việc mở L/C trả chậm nhập các mặt hàng do Thủ tướng Chính phủ chỉ định đượcthực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Chương II

ĐIỀU KIỆN, PHẠM VI THỰC HIỆN NGHIỆP VỤ L/C TRẢ CHẬM

Điều 6.Để được thực hiện nghiệp vụ L/C trảchậm, Ngân hàng phải có đủ các điều kiện sau đây:

1.Được phép thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế

2.Có quy định cụ thể bằng văn bản vềquy trình, thủ tục và hồ sơ cần thiết để thực hiện nghiệp vụ L/C trả chậm theo Quy tắc thực hànhthống nhất về tín dụng chứng từ của Phòng Thương mại quốc tế (theo phiên bản màNgân hàng lựa chọn để thực hiện) và phù hợp với Quy chế này.

3.Có quy định cụ thể bằng văn bản vềtiêu chuẩn xác định khả năng tài chính của doanh nghiệp đảm bảo thanh toán L/Ctrong thời hạn cam kết.

Điều 7.Khi mở L/C trả chậm cho doanh nghiệp, ngân hàng phải đảm bảo:

1.Số dư L/C trả chậm ngân hàng mởcho 1 khách hàng (bao gồm số tiền của các L/C trả chậm ngân hàng đã mở nhưng chưathanh toán cho người thụ hưởng) phải nằm trong giới hạn tổng số dư bảo lãnh củaTổ chức tín dụng cho 1 khách hàngtheo quy định tại Quy chế bảo lãnh ngân hàng.

2.Số dư L/C trả chậm ngân hàng mở cho cáckhách hàng phải nằm trong giới hạn về tổng mức bảo lãnh theo quy định của Ngânhàng Nhà nước tại Quy chế bảo lãnh ngân hàng.

Điều 8.Ngân hàng xem xét để mở L/C trả chậm ngắn hạn (thời hạn đến 1 năm) cho doanhnghiệp khi doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau:

1.Có khả năng tài chính đảm bảothanh toán L/C trong thời hạn cam kết theo quyđịnh của ngân hàng.

2.Có cam kết bằng văn bản với ngânhàng về lịch chuyển tiền cho Ngân hàng để Ngân hàng thanh toán cho nước ngoài:Lịch chuyển tiền này phải phù hợp với nghĩa vụ thanh toán của Ngân hàng cho nướcngoài đối với L/C sẽ mở.

3.Tại thời điểm xin mở L/C: Không vi phạm cam kết chuyển tiền thanh toán cho Ngânhàng để Ngân hàng thanh toán cho nước ngoài đối với các L/C trả chậm đã mở trước đó; khôngcòn nợ với ngân hàng trong các trường hợp được nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều13 Quy chế này.

4.Có bảo đảm hợp pháp (bằng một hoặcnhiều hình thức như: ký quỹ, cầm cố, thế chấp tài sản hoặc được bên thứ ba bảolãnh) cho việc mở L/Ctrả chậm theo yêucầu của ngân hàng.

5.Đáp ứng được điều kiện vay nước ngoài ngắn hạn do Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcquy định.

Điều 9.Ngân hàng xem xét để mở L/C trả chậm trung, dài hạn (thời hạn trên 1 năm) chodoanh nghiệp sau khi doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau:

Điềukiện quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 Quy chế này.

2.Có văn bản của Ngân hàng Nhà nướcxác nhận đã đăng ký vay, trả nợ nước ngoài.

 

Chương III

KÝ QUỸ, CẦM CỐ, THẾ CHẤP, BẢO LÃNH, THANH TOÁN

Điều 10.Trước khi mở L/C trả chậm cho doanh nghiệp, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Ngân hànghoặc người có thẩm quyền theo quy định của Ngân hàng, tùy theo tình hình thựctế về sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính, uy tín của từng doanh nghiệp vàđặc điểm của hàng hóa nhập khẩu để thỏa thuận với doanh nghiệp việc áp dụng mộthoặc nhiều biện pháp bảo đảm (ký quỹ, cầm cố, thế chấp tài sản, bảo lãnh) vàquyết định trị giá của bảo đảm mà doanh nghiệp phải đáp ứng. Việc áp dụng biệnpháp bảo đảm là ký quỹ để mở L/C trả chậm được thực hiện phù hợp với quy địnhtại Điều 11 Quy chế này.

Điều 11.Đối với biện pháp bảo đảm là ký quỹ để mở L/C trả chậm:

1.Căn cứ tình hình cụ thể và chính sách nhập khẩu hàng hóa của Nhà nước, khi cầnthiết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết định mức ký quỹ tối thiểu đối vớicác mặt hàng nằm trong danh mục hạn chế nhập khẩu trong từng thời kỳ theo quyđinh của Chính phủ.

2.Doanh nghiệp không được ký quỹ bằng vốn vay ngân hàng hoặc các khoản vốn đang đượcngân hàng bảo lãnh.

Điều 12.Việc cầm cố, thế chấp tài sản và bảo lãnh cho việc mở L/C trả chậm được thực hiện theothỏa thuận giữa ngân hàng và doanh nghiệp và phù hợp với quy định hiện hành củapháp luật về bảo đảm tiền vay và các quy định có liên quan khác

Điều 13.Doanh nghiệp chịu trách nhiệm chuyển tiền cho ngân hàng theo đúng cam kết giữadoanh nghiệp và ngân hàng để thanh toán cho nước ngoài đúng hạn. Ngân hàng chịutrách nhiệm thanh toán cho nước ngoài theo đúng cam kết của mình.

Nếudoanh nghiệp không chuyển tiền (toàn bộ hoặc một phần) cho ngân hàng theo đúngcam kết, ngân hàng vẫn phải thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán với nước ngoàivà được quyền ghi nợ khách hàng kể từ ngày thanh toán và tùy theo từng trườnghợp, ngân hàng được quyền quyết định:

1.Trong trường hợp doanh nghiệp không chuyển tiền (toàn bộ hoặc một phần) chongân hàng theo đúng cam kết là do nguyên nhân khách quan, trên cơ sở điều kiệncủa mình, ngân hàng ghi nợ đối với doanh nghiệp với lãi suất tín dụng của nợtrong hạn và quyết định thời hạn trả nợ như sau:

a)Đối với L/C trả chậm ngắn hạn, thời hạn trả nợ tối đa bằng một chu kỳ sản xuất,kinh doanh nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày Ngân hàng thanh toán cho nướcngoài; trừ trường hợp đặc biệt được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép hoặcgiao cho Ngân hàng xem xét, quyết định;

b)Đối với L/C trả chậm trung, dài hạn, thời hạn trả nợ tối đa bằng 1/2 thời hạncủa L/C trả chậm kể từ ngày Ngân hàng thanh toán cho nước ngoài; trừ trường hợpđặc biệt được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho phép hoặc giao cho Ngân hàng xemxét, quyết định.

2.Ngân hàng ghi nợ quá hạn hoặc chuyển nợ quá hạn, đồng thời áp dụng lãi suất nợquá hạn theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm ghi nợ quáhạn hoặc chuyển nợ quá hạn và thực hiện các biện pháp cần thiết để thu hồi nợtheo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau:

a)Doanh nghiệp không chuyển tiền (toàn bộ hoặc một phần) cho ngân hàng theo đúngcam kết là do nguyên nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp.

b)Doanh nghiệp không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ trong thời hạn do Ngân hàng quyếtđịnh theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3.Ngay sau khi ghi nợ, ghi nợ quá hạn hoặc chuyển nợ quá hạn đối với doanh nghiệptheo các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này, ngân hàng phảikịp thời thông báo cụ thể bằng văn bản cho doanh nghiệp.

 

Chương IV

THẨM QUYỀN KÝ

VÀ MỨC PHÍ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ L/C TRẢ CHẬM

Điều 14.Ngân hàng quy định thẩm quyền quyết định mở L/C trả chậm trong hệ thống củamình phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 15.Mức phí đối với nghiệp vụ L/C trả chậm (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng):

1.Tổng của phí mở L/Cvà phí kiểm trachứng từ tối đa là 2%/năm tính trên trị giá L/C được mở, được tính trong thời hạn hiệu lực của L/C.

2.Phí chấp nhận thanh toán tối đa là 2%/năm tính trên số tiền đã chấp nhận thanhtoán nhưng chưa thanh toán cho người thụ hưởng, được tính trong thời gian kể từkhi chấp nhận thanh toán tới khi đến hạn phải thanh toán.

3.Phí chuyển tiền ra nước ngoài khi thanh toán L/C do Ngân hàng quy định và phùhợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thu phí dịch vụ thanhtoán qua ngân hàng.

4.Phí sửa đổi L/C, điện phí, telex phí và các loại phí hợp lý khác (nếu có phátsinh) do ngân hàng quy định.

 

Chương V

CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ

Điều 16.Định kỳ hoặc khi cần thiết, việc kiểm tra, thanh tra đối với nghiệp vụ L/C trảchậm được thực hiện như sau:

1.Ngân hàng chịu sự kiểm tra, thanh tra của Ngân hàng Nhà nước;

2.Doanh nghiệp chịu sự giám sát, kiểm tra của ngân hàng;

3.Doanh nghiệp chịu sự kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước về tình hình vay, trả nợ nướcngoài dưới hình thức mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm theo quy định hiện hànhvề vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Ngânhàng, doanh nghiệp được kiểm tra, thanh tra có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ tìnhhình, số liệu và chứng từ liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ L/C trả chậmcho việc kiểm tra, thanh tra nói trên. Việc kiểm tra, thanh tra phải được thựchiện đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 17.Tổ chức, cá nhân vi phạm quy địnhtại Quy chế này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, sẽ bị xử lý kỷ luật, xửlý hành chính, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại phải bồithường theo quy định của pháp luật.

 

Chương VI

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 18.Định kỳ ngân hàng phải gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) và Chinhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trên địa bàn các báo cáo theo quy địnhhiện hành về báo cáo vay, trả nợ nước ngoài (trong đó có nghiệp vụ L/C trảchậm).

Điều 19.Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Ngânhàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) theo quy định sau:

1.Báo cáo ngay khi phát hiện ra các trường hợp vi phạm Quy chế Mở thư tín dụng nhập hàng trả chậmvà kiến nghị biện pháp xử lý.

2.Thực hiện theo quy định hiện hành về báo cáo vay, trả nợ nước ngoài (trong đócó nghiệp vụ L/C trả chậm).

 

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI

Điều 20.Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định./.

Thống đốc

(Đã ký)

 

Lê Đức Thuý

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.