• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/06/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 04/2001/CT-NHNN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 5 tháng 6 năm 2001

 

 

 

 

CHỈ THỊ CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Về thực hiện công tác thông tin, báo cáo của ngành Ngânhàng

 

Để thực hiện Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vịthuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định516/2000/QĐ-NHNN1 ngày 18/12/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (sau đâyviết tắt là CĐTTBC), nhiều đơn vị đã nhận thức được tầm quan trọng của công tácthông tin, báo cáo, đã nghiên cứu kỹ để thực hiện tốt các quy định của CĐTTBC .Tuy nhiên, thực tế công tác thông tin, báo cáo trong những năm qua và quá trìnhtriển khai chuẩn bị thực hiện CĐTTBC đã nổi lên một số tồn tại, hạn chế như:việc hướng dẫn thực hiện một số mẫu biểu chưa rõ ràng, nối mạng truyền thônggiữa chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trênđịa bàn thực hiện chưa tốt, một số chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phốvà tổ chức tín dụng chưa quan tâm đúng mức đến công tác thông tin, báo cáo, chưatriển khai thực hiện CĐTTBC theo đúng chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nướctại công văn số 1244/CV-NHNN1 ngày 19/12/2000, quan hệ phối hợp công tác giữacác bộ phận của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố chưa tốt, cán bộlàm công tác thông tin, báo cáo không ổn định, trang bị máy tính chưa đồng bộ,vẫn còn tình trạng cấu trúc file của tổ chức tín dụng không phù hợp với cấutrúc file của Ngân hàng Nhà nước, ...

Những tồn tại nêu trên đã làm hạn chế hiệu quả thực hiện công tácthông tin, báo cáo trong ngành ngân hàng, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điềuhành của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Để nâng cao chất lượng công tác thôngtin, báo cáo trong ngành ngân hàng, đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chính xác yêu cầuthông tin, báo cáo phục vụ việc quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu:

1.Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm giải đáp, hướngdẫn cụ thể, rõ ràng, đầy đủ và kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực hiệnCĐTTBC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

2.Cục Công nghệ tin học ngân hàng có trách nhiệm:

a.Nắm bắt tình hình thực hiện chương trình phần mềm tin học thông tin, báo cáotại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, các Vụ, Cục thuộc Ngânhàng Nhà nước để khẩn trương có biện pháp khắc phục, hoàn thiện chương trìnhphần mềm thông tin, báo cáo, hỗ trợ kịp thời cho các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước,các Vụ, Cục trong việc truyền dẫn và khai thác thông tin, báo cáo qua mạng máytính có hiệu quả và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về kết quả vận hành chươngtrình phần mềm thông tin, báo cáo chậm nhất vào ngày 15/6/2001.

b.Phối hợp với Vụ Kế toán-Tài chính trong việc đề xuất các biện pháp trình Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước để trang bị máy móc có cấu hình tương thích với CĐTTBCcho các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nướctỉnh, thành phố và nối mạng truyền thông giữa chi nhánh Ngân hàng Nhà nướctỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng trên địa bàn nhằm thực hiện tốt Quyếtđịnh 516/2000/QĐ-NHNN1 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

c.Rà soát lại hệ thống nối mạng của các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước để nốimạng bổ sung đối với các Vụ, Cục chưa được nối mạng, đáp ứng nhu cầu khai tháckịp thời thông tin, báo cáo của các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước.

3.Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước của một số tỉnh, thành phố chưa triểnkhai thực hiện Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN1 phải chỉ đạo các bộ phận thuộc chinhánh Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng trên địa bàn gấp rút triểnkhai thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận thuộc chi nhánhNgân hàng Nhà nước trong việc thực hiện CĐTTBC và báo cáo tình hình triển khaivề Ngân hàng Nhà nước (Vụ Chính sách tiền tệ) chậm nhất vào ngày 15/6/2001.

4.Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc)các tổ chức tín dụng, Tổng Công ty vàng bạc đá quý Việt Nam cần quan tâm đếncác cán bộ làm công tác thông tin, báo cáo nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ làmcông tác thông tin, báo cáo ổn định, có kinh nghiệm, đảm bảo thông tin, báo cáođược chính xác, kịp thời và đầy đủ.

5.Dựa trên hướng dẫn thực hiện chương trình thông tin, báo cáo trên máy vi tínhtại công văn số 171/CV-THNH ngày 26/3/2001 của Cục Công nghệ tin học ngân hàng,Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

a.Rà soát lại các máy tính đủ tiêu chuẩn, ưu tiên bố trí cho các bộ phận có nhucầu cấp thiết trong công tác thông tin, báo cáo.

b.Thống kê nhu cầu máy tính, các trang thiết bị còn thiếu và gửi về Cục Công nghệtin học ngân hàng chậm nhất vào ngày 15/6/2001 để tổng hợp trình Thống đốc Ngânhàng Nhà nước hướng xử lý.

c.Kiểm tra và yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện đúng các quyđịnh của Ngân hàng Nhà nước về tên file, cấu trúc file và sử dụng tiếng Việt códấu trong nội dung báo cáo.

6.Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng khẩn trương chỉ đạo việc cài đặtchương trình phần mềm và hướng dẫn sử dụng chương trình thông tin, báo cáo chocác đơn vị trực thuộc. Tên file và cấu trúc file báo cáo của tổ chức tín dụngkhi báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước phải phù hợp với quy định tên file và cấutrúc file dùng trong hệ thống thông tin, báo cáo do Ngân hàng Nhà nước quyđịnh.

7.Trước mắt, để đảm bảo thông tin được kịp thời, chi nhánh Ngân hàng Nhà nướctỉnh, thành phố hoặc tổ chức tín dụng nào chưa truyền được thông tin, báo cáoqua mạng máy tính thì phải gửi file báo cáo bằng đĩa mềm cho Ngân hàng Nhà nướctheo đúng quy định của CĐTTBC.

8.Chánh Thanh tra Ngân hàng, Vụ trưởng Vụ Tổng kiểm soát có trách nhiệm thanhtra, kiểm soát việc thực hiện các yêu cầu của Chỉ thị này.

9.Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánh Ngân hàngNhà nước tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, TổngGiám đốc Tổng Công ty vàng bạc đá quý Việt Nam có trách nhiệm thực hiện nghiêmtúc Chỉ thị này./.

 

Thống đốc

(Đã ký)

 

Lê Đức Thuý

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.