• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/09/2014
UỶ BAN DÂN TỘC
Số: 03/2011/TT-UBDT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 26 tháng 10 năm 2011

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2010/TT-UBDT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng,

Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định,

ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác dân tộc

___________________________

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03/06/2008;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc quy định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2010/TT-UBDT ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính:

1. Khoản 1, khoản 2 Điều 10 về Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Uỷ ban được bổ sung như sau:

"1. Đơn vị chủ trì soạn thảo

d1) Lấy ý kiến của Văn phòng Uỷ ban đối với những dự thảo Thông tư có quy định thủ tục hành chính.

d2) Lấy ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (trực thuộc Văn phòng Chính phủ) đối với những văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính do Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự thảo văn bản liên tịch.

2. Văn phòng Uỷ ban

a1) Kiểm soát thủ tục hành chính đối với những dự thảo Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm có quy định thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Thời hạn tham gia ý kiến hồ sơ gửi lấy ý kiến đối với quy định thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 63 /2010/NĐ-CP".

2. Khoản 1 Điều 30 về Tổ chức lấy ý kiến đóng góp, phản biện được bổ sung như sau:

"1a) Tổ chức đánh giá tác động đối với dự thảo văn bản có quy định thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP".

3. Khoản 1 Điều 33 về Hồ sơ thẩm định được bổ sung như sau:

"d1) ý kiến của Văn phòng Uỷ ban đối với những dự thảo Thông tư có quy định thủ tục hành chính";

4. Khoản 2 Điều 34 về Thẩm định văn bản được bổ sung như sau:

"đ1) Việc tuân thủ kiểm soát thủ tục hành chính trong quá trình soạn thảo văn bản".

5. Khoản 2 Điều 41 về Trách nhiệm trình ký ban hành văn bản được sửa đổi như sau:

"2. Văn phòng Uỷ ban có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, rà soát hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày và việc tuân theo quy trình kiểm soát thủ tục hành chính (nếu có)".

6. Phụ lục số 2, Phụ lục số 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Phụ lục 2: Công văn đề nghị thẩm định.

b) Phụ lục 4: Tờ trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2011.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị thuộc Uỷ ban chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Bộ trưởng (Chủ nhiệm)

(Đã ký)

 

Giàng Seo Phử

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.