• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
CHÍNH PHỦ
Số: 01/2012/NQLT-CP-BCHTWĐTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 14 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH

Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp

hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCMinh

_________________________

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 29 tháng 11 năm 2005,

Để tăng cường phối hp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các Bên trong giai đoạn mới, Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế phi hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2013.

Điều 3. Các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, Văn phòng Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có trách nhiệm kiến nghị Chính phủ và Ban Chp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xem xét sửa đổi, bsung khi cần thiết./.

 

TM. CHÍNH PHỦ

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Phó Thủ tướng

Bí thư thứ nhất

(Đã ký)

 

Nguyễn Thiện Nhân

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.