• Hiệu lực:
  • Ngày có hiệu lực: 07/01/2013

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013

của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

____________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Chương trình cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 135/QĐ-BNN-VP ngày 19/01/2012) và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 136/QĐ-BNN-VP ngày 09/01/2012) của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2013. Nội dung Kế hoạch được đăng trên Website www.omard.gov.vn (Cải cách hành chính).

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2013, theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)

 

Vũ Văn Tám

 

 

KẾ HOẠCH

 

Cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2013

(Kèm theo Quyết định số 31/BNN-VP ngày 07 /01/2013

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

_______________

 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được xây dựng trên cơ sở cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Chương trình cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.

I. MỤC TIÊU

1. Tập trung hoàn thiện trình Chính phủ thông qua Quốc hội dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; hoàn thành trên 80% kế hoạch xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2013, 100% các văn bản của Bộ ban hành được tuân thủ đúng trình tự quy định đảm bảo tính hợp pháp, khả thi phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế.

2. Đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đơn giản hoá thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng văn bản; rà soát thống kê, công bố công khai thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định.

3. Cơ bản kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ theo Nghị định mới quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; củng cố hệ thống tổ chức ngành theo các Nghị định mới của Chính phủ.

4. Nâng cao trình độ năng lực cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và các đơn vị để đáp ứng yêu cầu công việc và thực thi nhiệm vụ hiệu quả.

5. Thực hiện kế hoạch tài chính năm đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng, hoàn thiện văn bản quy định quản lý tài chính kế toán lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành của Bộ và các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng ngành theo hướng hiệu quả, bền vững. Tập trung thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 05 đơn vị thuộc Bộ, làm cơ sở triển khai mở rộng tại các đơn vị thuộc Bộ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Bộ và các đơn vị theo quy định.

7. Chỉ đạo điều hành nhanh nhạy, kịp thời, quyết liệt sâu sát, thể hiện tính sáng tạo và quyết tâm triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ năm 2013.

Tập trung nguồn lực, kinh phí thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2013 đạt hiệu quả. Bộ chỉ số Cải cách hành chính được triển khai thực hiện.

II. NHIỆM VỤ CCHC TRỌNG TÂM NĂM 2013

Trên cơ sở phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiệm vụ của kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 bao gồm đầy đủ các nhiệm vụ của 6 lĩnh vực theo quy định, cụ thể: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa hành chính và Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính.

Để đạt được mục tiêu kế hoạch cải cách hành chính năm 2013, một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai, cụ thể:

1. Cải cách thể chế:

- Các Dự thảo Luật tiếp tục được xây dựng theo kế hoạch, tập trung hoàn thiện dự thảo Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật trình Chính phủ thông qua Quốc hội theo quy định.

- Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 25/BNN-VP ngày 03/01/2013) và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ đúng trình tự, quy trình, đáp ứng phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việt Nam và thể chế thị trường định hướng XHCN và thông lệ quốc tế.

- Tập trung nâng cao năng lực cán bộ công chức soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

- Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo chuỗi sản phẩm, tập trung vào một số lĩnh vực như thú y, bảo vệ thực vật...

- Tập trung công tác theo dõi, thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực trọng điểm của ngành như kiểm lâm, quản lý chất lượng...

2. Cải cách thủ tục hành chính:

Tiếp tục thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính, rà soát, đánh giá, công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định.

3. Cải cách tổ chức bộ máy:

Trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; trên cơ sở đó rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ; rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn về hệ thống tổ chức quản lý ngành từ Trung ương đến cấp cơ sở.

4. Về xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

- Tập trung tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ về kiến thức chuyên môn, tin học, ngoại ngữ.

- Tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng công tác văn phòng, kỹ năng sử dụng văn phòng điện tử, tin học, truyền thông,..

5. Cải cách tài chính công:

- Dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu được cải tiến để tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục xây dựng chuẩn hoá và công khai các quy trình chi tiêu công vụ.

- Hoàn thành hướng dẫn thực hiện cơ chế thí điểm đặt hàng trong nghiên cứu khoa học về nông nghiệp.

6. Hiện đại hoá nền hành chính:

- Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và chỉ đạo điều hành của Bộ, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; triển khai áp dụng Văn phòng điện tử dùng chung của Bộ.

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ và Trang thông tin điện tử (Website) của các đơn vị thuộc Bộ;

- Tiếp tục triển khai cung cấp DVC trực tuyến mức độ 2 theo quy định. Tập trung triển khai thực hiện thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 05 đơn vị thuộc Bộ (có kế hoạch chi tiết riêng).

- Tiếp tục phối hợp chuẩn bị thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia và ASEAN theo yêu cầu quy định.

- Tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 của khối cơ quan Bộ và các đơn vị thuộc Bộ theo quy định.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Xác định rõ ràng và thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, lãnh đạo Bộ và thủ trưởng đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của Bộ và các đơn vị.

- Thực hiện áp dụng Bộ chỉ số cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc Bộ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch cải cách hành chính năm 2013.

- Tập trung nguồn lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 đạt hiệu quả.

- Thực hiện tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức trên trang Omard (CCHC), Cổng thông tin điện tử của Bộ, trang Website của các đơn vị, Báo Nông nghiệp Việt Nam chuyên mục “Cải cách và Phát triển”...

- Kiện toàn, nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính, cải CCHC của Bộ và các đơn vị.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC NĂM 2013

Có Phụ lục - Kế hoạch chi tiết (kèm theo)

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo:

Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đảng, đoàn thể, các cấp lãnh đạo và thủ trưởng các đơn vị trong chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch CCHC năm 2013 của Bộ đảm bảo yêu cầu, chất lượng và hiệu quả; gắn mức độ hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch CCHC với việc xét thi đua, khen thưởng đối với thủ trưởng, tập thể và cá nhân thuộc các đơn vị.

2. Về tuyên truyền, tập huấn:

Tuyên truyền, phổ biến công tác CCHC thông qua các cuộc họp giao ban, hội nghị triển khai, trên phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, truyền hình), Cổng thông tin điện tử của Bộ, Website của các đơn vị, tài liệu hướng dẫn…tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo chuyên đề về CCHC.

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin:

Lấy ứng dụng CNTT làm khâu đột phá, giải pháp quan trọng trong triển khai CCHC, ưu tiên thực hiện các dự án, đề án, đề tài nghiên cứu KHCN, ứng dụng CNTT triển khai trong năm kế hoạch 2013; tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT của Bộ và các đơn vị. Cổng thông tin điện tử của Bộ, Website của các đơn vị đáp ứng yêu cầu theo quy định.

4. Về tổ chức, nhân lực:

Kiện toàn củng cố mạng lưới cán bộ đầu mối CCHC, bổ sung nguồn nhân lực để bảo đảm các đơn vị thuộc Bộ có cán bộ quản trị CNTT; tăng cường tập huấn kỹ năng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, cho cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ.

5. Về tài chính:

Đảm bảo kinh phí CCHC thực hiện các nội dung/lĩnh vực, nhiệm vụ, hoạt động CCHC năm 2013 của Bộ và các đơn vị; khuyến khích việc huy động hỗ trợ hợp pháp từ nguồn kinh phí khác, kể cả hỗ trợ từ nguồn ODA.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị:

Căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch CCHC của Bộ năm 2013, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo khẩn trương hoàn thành xây dựng, phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2013 của đơn vị theo quy định và tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, lập dự toán kinh phí triển khai các nội dung, nhiệm vụ, hoạt động của Kế hoạch CCHC năm 2013 và các đề án, dự án (nếu có), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện.

2. Văn phòng Bộ:

Chủ trì tổ chức, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra triển khai nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch CCHC năm 2013 của Bộ. Tham mưu, chủ trì triển khai lĩnh vực kiểm soát TTHC, công tác chỉ đạo, điều hành CCHC và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính theo nhiệm vụ kế hoạch được giao. Theo dõi, tổng hợp, đề xuất xử lý những vấn đề phát sinh, kịp thời báo cáo Bộ để giải quyết.

3. Vụ Pháp chế: Chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách thể chế.

4. Vụ Tổ chức cán bộ:

- Chủ trì triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách tổ chức bộ máy và xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCCV.

- Phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan xem xét kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC trong tiêu chí xét thi đua khen thưởng năm đối với tập thể, cá nhân thuộc Bộ.

5. Vụ Tài chính: Chủ trì triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực cải cách tài chính công của Bộ.

6. Vụ Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Vụ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí đủ vốn đầu tư phát triển cho các dự án, đề tài, kế hoạch nhiệm vụ trong dự toán NSNN năm 2013 về CCHC của Bộ.

7. Vụ Hợp tác quốc tế: Chủ trì xây dựng dự án ODA phục vụ Chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ; đề xuất các dự án ODA hiện có hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ CCHC của đơn vị thực hiện dự án.

8. Vụ KHCN và môi trường, Trung tâm Tin học và Thống kê:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ, các đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch.

- Phối hợp kết hợp chỉ đạo triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT của Bộ giai đoạn 2011-2015 với Kế hoạch CCHC năm 2013 của Bộ.

9. Chế độ báo cáo: Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm; báo cáo chuyên đề hoặc đột xuất (nếu có) về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC gửi về Bộ (Văn phòng thường trực CCHC) để tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.