• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2014
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Số: 01/2014/TT-CA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 28 tháng 4 năm 2014

THÔNG TƯ

Ban hành nội quy phiên tòa

____________

 

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Điều 197, Điều 198 và Điều 226 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều 209 và Điều 239 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 127 và Điều 165 của Luật Tố tụng hành chính;

Căn cứ Điều 18 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện khoa học xét xử Tòa án nhân dân tối cao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Nội quy phiên tòa.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014.

Điều 3. Các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự có trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Chánh án

(Đã ký)

 

Trương Hòa Bình

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.