• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 29/02/2008
NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Số: 99/QĐ-NHPT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 29 tháng 2 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán,

cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác

_____________________

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

            Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

            Căn cứ Quyết định số 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

            Căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng;

 Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ;

Căn cứ Quy chế quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác ban hành kèm theo Quyết định số 70/QĐ-HĐQL ngày 23/11/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

 Theo đề nghị của Trưởng Ban Hỗ trợ sau đầu tư và Quản lý vốn uỷ thác,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Huỷ bỏ công văn số 4316/NHPT-HTUT ngày 26/12/2007 của Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện Quy chế quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.

            Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Ngân hàng Phát triển Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

 

Nguyễn Quang Dũng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.