• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 384/1999/QĐ-NHNN1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 22 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước

đối với Ngân hàng phục vụ người nghèo

_____________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 01/1997/QH10 ngày 12 tháng 12 năm 1997;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay điều chỉnh mức lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng phục vụ người nghèo từ 0,3%/tháng xuống 0,2%/tháng.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1999 và thay thế Quyết định số 261/QĐ-NH1 ngày 2 tháng 8 năm 1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng phục vụ người nghèo.

Điều 3.- Đối với số dư nợ của Ngân hàng phục vụ người nghèo tại Ngân hàng Nhà nước đến cuối ngày 31 tháng 10 năm 1999 được điều chỉnh theo mức lãi suất quy định tại Điều 1 trên đây.

Điều 4.- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng phục vụ người nghèo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Dương Thu Hương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.