• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/09/1999
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 323/1999/QĐ-NHNN1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 14 tháng 9 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh lãi suất cho vay của ngân hàng

phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo

________________

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Luật Các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 03/2/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4092/VPCP-KTTH ngày 08/9/1999 của Văn phòng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay hộ nghèo và bổ sung kế hoạch cấp bù lãi suất của Ngân hàng Phục vụ người nghèo;

Theo đề nghị cuả Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay quy định lãi suất cho vay của Ngân hàng Phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo như sau:

1. Lãi suất cho vay của Ngân hàng Phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo là 0,7%/tháng áp dụng kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1999, thay thế mức lãi suất cho vay đối với hộ nghèo 0,8%/tháng quy định tại điểm 2.1, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 39/1998/QĐ-NHNN1 ngày 17/1/1998 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế, dân cư và mức lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế. Số dư nợ đã cho vay của Ngân hàng Phục vụ người nghèo đối với hộ nghèo đến thời điểm 31 tháng 8 năm 1999 chuyển sang vẫn giữ nguyên lãi suất cho vay 0,8%/tháng.

2. Lãi suất nợ quá hạn tối đa bằng 150% mức lãi suất cho vay ghi trong hợp đồng tín dụng (khế ước vay tiền). Hội đồng quản trị Ngân hàng Phục vụ người nghèo căn cứ quy định về lãi suất nợ quá hạn tại khoản này để quy định cụ thể mức lãi suất nợ quá hạn áp dụng đối với số dư nợ quá hạn đến thời điểm ngày 31 tháng 8 năm 1999 chuyển sang và nợ quá hạn phát sinh kể từ ngày 01 tháng 9 năm 1999.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng phục vụ người nghèo, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC
Phó Thống đốc

(Đã ký)

 

Dương Thu Hương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.