• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2014
UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Số: 819/2014/UBTVQH13
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 8 tháng 10 năm 2014

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 819/2014/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

 NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014

 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

______________

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12;

Sau khi xem xét các tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và Báo cáo của Ủy ban pháp luật,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Rút khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 các dự án sau:

1. Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt;

2. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế ưu đãi đối với cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đặc biệt;

3. Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới.

Điều 2.

Bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp.

Điều 3.

Phân công Chính phủ trình dự án; Ủy ban tài chính - ngân sách chủ trì thẩm tra; Ủy ban pháp luật và Ủy ban kinh tế tham gia thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Điều 4.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

TM. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội

(Đã ký)

 

Nguyễn Sinh Hùng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.