• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2013
BỘ QUỐC PHÒNG
Số: 148/2012/TT-BQP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 28 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu

____________________

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Quyết định s 557/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”;

Căn cứ ủy quyn của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 7186/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 9 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2013.

Điều 3. Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo Quỹ vì Trường Sa thân yêu và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ

 VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 148/2012/TT-BQP ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng Quỹ vì Trường Sa thân yêu (sau đây gọi tắt là Quỹ) do các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện đóng góp, ủng hộ Quỹ để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân ở quần đảo Trường Sa và các nhà dàn DKI (sau đây gọi tắt là quân, dân huyện Trường Sa).

Những nội dung liên quan khác không quy định trong Quy chế này, thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của Quỹ

1. Quỹ thành lập và hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền. Quỹ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình.

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện các giao dịch.

3. Quỹ thực hiện thu, chi, quyết toán theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật. Năm tài chính của Quỹ tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm.

4. Quỹ phải công khai tình hình huy động, quản lý, sử dụng Quỹ và báo cáo thực hiện công khai tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

5. Không được lợi dụng hoạt động của Quỹ để thu lợi cho cá nhân và hoạt động trái với các quy định tại Quy chế này và pháp luật có liên quan.

Chương II

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG QUỸ

Điều 3. Bộ máy quản lý, điều hành Quỹ

1. Quỹ vì Trường Sa thân yêu có trụ sở thường trực tại số 38 Đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng.

2. Tổ chức quản lý, điều hành của Quỹ gồm: Ban Chỉ đạo Quỹ, Bộ phận Thường trực giúp việc, Bộ phận chuyên trách và cơ quan Tài chính kế toán Quỹ.

Điều 4. Ban Chỉ đạo Quỹ

1. Ban Chỉ đạo Quỹ được thành lập theo Quyết định số 2380/QĐ-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các quy định tại Quyết định số 557/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và hoạt động “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức phong trào vận động xây dựng Quỹ; đề xuất các hình thức ghi công, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực xây dựng Quỹ;

b) Chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ đúng mục đích và hiệu quả;

c) Báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt quá thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực giúp việc.

Điều 5. Bộ phận Thường trực giúp việc

1. Bộ phận Thường trực giúp việc được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có nhiệm vụ tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo một số nội dung sau:

a) Xây dựng nội dung, chương trình và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ hằng năm của Ban Chỉ đạo; tổ chức các hoạt động vận động, xây dựng Quỹ và quản lý, sử dụng Quỹ theo quy định;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện vận động, xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ; tổng hợp kết quả đóng góp, ủng hộ Quỹ trên phạm vi toàn quốc theo định kỳ; đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng Quỹ;

c) Lập dự toán thu, chi, thanh quyết toán kinh phí hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo theo quy định;

d) Quản lý con dấu của Ban Chỉ đạo và Tài khoản của Quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng;

đ) Chuẩn bị nội dung các phiên họp của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ giao.

2. Trưởng Bộ phận Thường trực giúp việc phân công, phân nhiệm, tổ chức Bộ phận thực hiện các nhiệm vụ trên.

Điều 6. Bộ phận chuyên trách

Bộ phận chuyên trách được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, là cơ quan chuyên môn thuộc Bộ phận Thường trực giúp việc; có nhiệm vụ:

1. Tổ chức đón tiếp các tổ chức, cá nhân đến đóng góp, ủng hộ; thực hiện tiếp nhận và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân để tiếp nhận tiền, tài sản, vật tư, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ Quỹ tại 3 khu vực (Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam); tổng hợp báo cáo kết quả tiếp nhận, quản lý và sử dụng Quỹ theo quy định;

2. Tổ chức, bảo đảm và quản lý tài chính Quỹ theo quy định;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo giao.

Điều 7. Cơ quan Tài chính kế toán Quỹ

Cơ quan Tài chính kế toán Quỹ thuộc Bộ phận chuyên trách, có trách nhiệm làm tham mưu và giúp Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tài chính kế toán Quỹ, chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ của Cơ quan Tài chính Bộ Quốc phòng; có nhiệm vụ:

1. Trực tiếp tiếp nhận tiền, tài sản, vật tư, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân đến ủng hộ, đóng góp Quỹ;

2. Lập dự toán thu, chi Quỹ trình Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

3. Tổ chức cấp phát, thanh toán, quyết toán và báo cáo tài chính theo đúng quy định pháp luật;

4. Tổ chức thực hiện chế độ kế toán, thống kê theo quy định;

5. Tổ chức kiểm tra thu, chi Quỹ tại các đơn vị chi tiêu Quỹ;

6. Lập dự toán kinh phí đảm bảo cho bộ máy quản lý, điều hành Quỹ;

7. Thực hiện công khai tài chính Quỹ.

Điều 8. Tổ chức tuyên truyền, vận động đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ

1. Hằng năm, tổ chức vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, hỗ trợ thông qua lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo vận động xây dựng Quỹ, các chuyên trang, chuyên mục của các cơ quan thông tin đại chúng; tuyên truyền vận động lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp để tổ chức vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ.

3. Mở Trang thông tin điện tử (Website) của Ban Chỉ đạo Quỹ để tổ chức vận động, công khai đóng góp, ủng hộ Quỹ.

4. Tổ chức huy động, tiếp nhận thường xuyên và các đợt theo phong trào.

Điều 9. Tiếp nhận Quỹ

1. Công tác tiếp nhận, tiền, hàng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng Quỹ phải được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, tận tình và được quản lý chặt chẽ; cụ thể như sau:

a) Toàn bộ số tiền đóng góp, ủng hộ (bằng tiền) Quỹ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước được chuyển vào tài khoản Kho bạc Nhà nước.

Tên đơn vị: Quỹ vì Trường Sa thân yêu

Địa chỉ: số 38 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng

Mã số đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước: 9060332

Số hiệu tài khoản: 3761.9060332 tại Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

b) Địa điểm tiếp nhận tài sản, vật tư, hàng hóa của các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ trực tiếp xây dựng Quỹ tại 3 khu vực: Miền Bắc, Miền Trung và Miền Nam. Trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân tự nguyện đóng góp, ủng hộ không thể trực tiếp đến các điểm tiếp nhận tại 3 khu vực, thì chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của Quỹ (bằng tiền) hoặc gửi qua bưu điện (bằng hiện vật);

c) Các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài đóng góp, ủng hộ Quỹ; việc tiếp nhận thông qua các tổ chức Sứ quán của Việt Nam ở các nước;

d) Số tiền, hàng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân tự nguyện đóng góp, ủng hộ có địa chỉ và đối tượng cụ thể (theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân), bộ phận tiếp nhận đăng ký, quản lý và báo cáo Ban Chỉ đạo đưa vào kế hoạch phân phối, sử dụng đến đúng địa chỉ theo yêu cầu.

2. Hằng năm, Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ danh sách tập thể, cá nhân đóng góp xây dựng Quỹ; số tiền, hàng nhận được; số tiền, hàng đã phân phối, hiệu quả sử dụng và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng kế hoạch vận động tài trợ trong năm tiếp theo.

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ

Điều 10. Nội dung thu

1. Nguồn thu Quỹ bao gồm tiền đồng Việt Nam và tài sản (hiện vật, ngoại tệ, giấy tờ có giá, các quyền tài sản và các loại tài sản khác) được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam của các các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, cá nhân tự nguyện đóng góp, ủng hộ dưới hình thức hợp đồng, hiến tặng, di chúc của người để lại tài sản hoặc các hình thức khác vào Quỹ; đối với tài sản là trụ sở, trang thiết bị, công nghệ, quyền tài sản, được định giá bởi tổ chức thẩm định giá thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung thu cụ thể như sau:

a) Thu từ đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trong và ngoài nước;

b) Thu từ ủng hộ có mục đích, địa chỉ cụ thể để thực hiện mục tiêu theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân ủng hộ;

c) Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 11. Nội dung chi

Chi hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách cho quân, dân huyện Trường Sa, bao gồm:

1. Hỗ trợ mua sắm vật chất hậu cần, bảo đảm tăng gia sản xuất;

2. Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần;

3. Hỗ trợ các chương trình dự án đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng;

4. Hỗ trợ các chế độ, chính sách cho quân, dân huyện Trường Sa;

5. Chi hỗ trợ thực hiện chính sách hậu phương gia đình cho quân, dân huyện Trường Sa;

6. Chi có mục đích theo hợp đồng hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân;

7. Các khoản chi liên quan khác theo quy định.

Điều 12. Quy định chế độ quản lý, sử dụng Quỹ

1. Lập dự toán, cấp phát, quyết toán

a) Lập dự toán: Hằng năm, căn cứ vào nguồn thu Quỹ; nhiệm vụ bảo đảm cho huyện Trường Sa, Ban Chỉ đạo lập dự toán thu, chi báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

b) Cấp phát, thanh quyết toán: Căn cứ dự toán thu, chi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; cơ quan Tài chính kế toán Quỹ thực hiện cấp phát, quyết toán, quản lý chi như kinh phí do ngân sách cấp;

c) Ban Chỉ đạo báo cáo quyết toán thu, chi Quỹ; đánh giá kết quả huy động, hiệu quả quản lý, sử dụng Quỹ với Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ định kỳ một lần vào tháng 4 hằng năm.

2. Chế độ quản lý tài chính trong sử dụng Quỹ

a) Mức chi hỗ trợ cụ thể cho các nội dung do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định (trừ trường hợp chi theo yêu cầu của nhà tài trợ);

b) Đối với các chương trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn của Quỹ phải thực hiện theo quy định quản lý của Nhà nước và Bộ Quốc phòng;

c) Các dự án đầu tư và các nội dung chi khác có mục đích của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, ủng hộ Quỹ thì thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;

d) Tổ chức công tác kế toán, thống kê theo đúng quy định của Luật Kế toán, Luật Thống kê, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của Nhà nước và Bộ Quốc phòng hiện hành.

3. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

a) Ban Chỉ đạo Quỹ phải thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ theo quy định và tự chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ;

Chấp hành các quyết định thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Quy định chế độ công khai tài chính Quỹ

Thực hiện công khai mọi khoản thu, chi sử dụng Quỹ theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và quy định của Quy chế này.

Điều 14. Kinh phí bảo đảm chi hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực giúp việc được dự toán và bảo đảm trong nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ Quốc phòng.

2. Nội dung chi kinh phí hoạt động:

a) Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo và Bộ phận Thường trực giúp việc (tiền công tác phí, họp, hội nghị);

b) Chi mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động của Quỹ;

c) Chi thanh toán dịch vụ công cộng (tiền điện, nước, điện thoại, internet, nhiên liệu, vệ sinh môi trường);

d) Chi tổ chức tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ;

đ) Chi tiếp nhận, vận chuyển (tiền thuê kho, bến bãi, chi phí đóng thùng, vận chuyển);

e) Chi biểu dương, khen thưởng;

g) Các khoản chi liên quan khác theo quy định.

3. Hằng năm, Ban Chỉ đạo lập dự toán chi đảm bảo hoạt động với Bộ Quốc phòng theo các chế độ, định mức chi; thực hiện quy trình quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thi hành

1. Thủ trưởng các Bộ, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thành lập Ban vận động để tổ chức vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu.

2. Ban Chỉ đạo Quỹ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Quy chế này trong tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ.

Điều 16. Khen thưởng, kỷ luật

1. Các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp xây dựng Quỹ, được ghi công, khen thưởng bằng các hình thức tôn vinh khác nhau theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

2. Các tập thể, cá nhân có hành vi lợi dụng, vi phạm nguồn thu, chế độ quản lý, sử dụng Quỹ, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm xử lý theo quy định của pháp luật Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Điều 17. Giải quyết khiếu nại, t cáo

Bộ phận Thường trực giúp việc có trách nhiệm tiếp nhận đăng ký, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tập thể cá nhân trong quản lý sử dụng Quỹ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị, cá nhân liên quan trong việc xác minh, kết luận làm rõ vụ việc khiếu nại, tố cáo. Thông báo kết quả giải quyết của cấp có thẩm quyền tới tập thể, cá nhân khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật Nhà nước và Bộ Quốc phòng./

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.