• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/08/1997
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2012
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
Số: 268/QĐ-NH21
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 4 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn vay lại của Ngân hàng Công thương Việt Nam trong khuôn khổ Dự án Hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23/5/1990;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Quyết định số 531/TTg ngày 12/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án Hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán;
Căn cứ Hiệp định Tín dụng Phát triển số 2785 VN, được ký giữa Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới ngày 16/01/1996;
Căn cứ Báo cáo Thẩm định Dự án của Ngân hàng Thế giới số 14823-VN ngày 25/10/1995;
Căn cứ Công văn số 3365 UB/VPTĐ ngày 30/9/1995 của Chủ tịch Hội đồng Thẩm định cấp Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ thông qua Dự án Khả thi hiện đại hoá Ngân hàng và Hệ thống thanh toán;
Căn cứ Điện của Ngân hàng Thế giới gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 25/07/1997 về việc phân bổ chi tiết các chi phí thuộc khoản tín dụng 2785-VN;
Theo đề nghị của Trưởng Ban quản lý các Dự án Ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Ngân hàng Công thương Việt Nam được phép vay lại một khoản tín dụng với tổng số tiền tương đương không quá 7.500. 000 USD (bảy triệu năm trăm ngàn Đô la Mỹ) từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới trong khuôn khổ dự án Hiện đại hoá ngân hàng và hệ thống thanh toán để đầu tư tiểu dự án Hiện đại hoá Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Điều 2. Theo kế hoạch rút vốn và kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt, Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam chủ động thực hiện việc rút vốn thông qua Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Thế giới về giải ngân cho Dự án. Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của đơn xin rút vốn và các chứng từ kèm theo. Trưởng Ban quản lý các Dự án Ngân hàng chịu trách nhiệm thực hiện giải ngân theo yêu cầu của Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam theo đúng các quy định và thủ tục giải ngân của Ngân hàng Thế giới.

Điều 3. Ngân hàng Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm đóng góp một khoản kinh phí tương đương 65.500 USD (sáu mươi lăm ngàn năm trăm Đô la Mỹ) từ nguồn vốn vay lại quy định tại Điều 1 nói trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ cho Ban Quản lý các dự án Ngân hàng quản lý dự án tổng thể.

Trưởng Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng phần kinh phí đóng góp nói trên theo đúng quy định của Hiệp định Tín dụng Phát triển, Dự án khả thi, Quyết định Đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp quy về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý vay và trả nợ nước ngoài của Nhà nước.

Điều 4. Vụ Kế toán Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý các Dự án Ngân hàng hạch toán việc thực hiện cho vay lại, thu nợ, thu lãi và trả nợ Ngân hàng Thế giới.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Thống đốc, Trưởng Ban quản lý các dự án Ngân hàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam, Tổng Giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Thống đốc

(Đã ký)

 

Cao Sĩ Kiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.