• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2013
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 688/QĐ-BNN-TY
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 1 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch triển khai chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2013-2015

_____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y được ban hành theo Lệnh công bố của Chủ tịch nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 12/5/2004;

Căn cứ Công văn số 99/TTg-KTN ngày 19/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại ở động vật và người;

Căn cứ Quyết định số 2731/QĐ-BNN-TY ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Chương trình quốc gia khống chế bệnh và loại trừ bệnh dại ở Việt Nam giai đoạn năm 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch khống chế và loại trừ bệnh dại năm 2013 - 2015 trong khuôn khổ Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại ở Việt Nam giai đoạn năm 2011 - 2015 (gọi chung là Chương trình), nội dung chi tiết theo bản Kế hoạch đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Cục trưởng Cục Thú y chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục Thú y triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn chuyên môn kỹ thuật, cung cấp trang thiết bị chẩn đoán, giám sát dịch bệnh dại, lập bản đồ dịch tễ, thanh tra kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dại và hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạt động trong Chương trình.

- Trưởng ban chỉ đạo phòng chống bệnh dại cấp tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình phòng, chống bệnh dại của địa phương với các nội dung như: tuyên truyền pháp luật nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức đăng ký và quản lý đàn chó nuôi, tiêm phòng vắc xin cho chó, mèo, giám sát và xử lý nhanh các ổ dịch dại, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống bệnh dại cho cán bộ thú y địa phương.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Trưởng ban chỉ đạo phòng chống bệnh dại cấp tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Tám

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.