• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 31/07/2012
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 1792/QĐ-BNN-HTQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 31 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thực hiện Dự án "Làng nghề bền vững: Giải quyết vấn đề ô nhiễm nước ở các làng nghề Việt Nam" do Đại học quốc gia Úc tài trợ

________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 về ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 Hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thỏa thuận tài trợ thực hiện dự án “Làng nghề bền vững: Giải quyết vấn đề ô nhiễm nước ở các làng nghề Việt Nam” giữa Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và Trường Đại học quốc gia Úc ngày 14/5/2009;

Căn cứ tờ trình của Vụ Hợp tác quốc tế ngày 20/6/2011 về việc đề nghị Bộ cho phép thực hiện dự án hợp tác nghiên cứu sử dụng nguồn viện trợ Phi chính phủ nước ngoài;

Xét công văn số 158/CSCL-KH ngày 18/6/2012 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về việc trình Bộ ra quyết định phê duyệt thực hiện dự án do Đại học Quốc gia Úc tài trợ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thực hiện dự án “Làng nghề bền vững: Giải quyết vấn đề ô nhiễm nước ở các làng nghề Việt Nam” với các thông tin cơ bản như sau:

1. Tên dự án: “Làng nghề bền vững: Giải quyết vấn đề ô nhiễm nước ở các làng nghề Việt Nam”.

2. Nhà tài trợ: Đại học Quốc gia Úc.

3. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và PTNT.

4. Chủ khoản viện trợ: Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Hà Nội, Hà Nam và Bắc Ninh.

6. Thời gian thực hiện dự án: 2009-2011

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:

a) Mục tiêu chung: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm nước tại các làng nghề ở Việt Nam.

b) Các kết quả của dự án:

- Tìm hiểu các nguyên nhân gây ô nhiễm nước từ các làng nghề ở khu vực châu thổ sông Hồng;

- Tìm hiểu lịch sử và quá trình phát triển làng nghề, quy trình sản xuất, vị trí làng nghề trong sinh kế địa phương, các biện pháp hiện tại trong xử lý chất thải từ nơi sản xuất.

- Đưa ra các giải pháp thực tiễn nhằm giải quyết ô nhiễm nước và cải thiện sự bền vững về môi trường sinh thái và kinh tế xã hội của làng nghề Việt Nam.

8. Tổng vốn dự án: 84,000 AUD tương đương: 75,902 USD

Trong đó:

a) Vốn viện trợ PCPNN không hoàn lại: 84,000 AUD tương đương: 75,902 USD.

b) Vốn đối ứng: Không.

Điều 2. Giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn chủ trì phối hợp với các tỉnh: Hà Nam và Bắc Ninh (nơi dự án được thực hiện); Các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; Nhà tài trợ tổ chức thực hiện dự án có hiệu quả theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này, nội dung của văn kiện dự án, Thỏa thuận đã được ký kết, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ về việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đồng thời quản lý thông tin theo đúng pháp luật. Chủ khoản viện trợ có trách nhiệm quản lý tài chính, lập báo cáo quyết toán năm và quyết toán dự án hoàn thành gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thẩm tra theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Hợp tác quốc tế, Tài chính, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Bá Bổng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.