• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2013
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 1586/QĐ-BNN-PC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 9 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6 tháng cuối năm 2013

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Thủ trưởng các đơn vị và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sáu tháng cuối năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”.

Điều 2. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02 tháng 12 năm 2010 của liên Bộ Tài chính, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 566/QĐ-BNN-PC ngày 19/03/2013 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Cao Đức Phát

KẾ HOẠCH

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng cuối năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-BNN-PC ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

___________________

I. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT (04 Dự án luật)

STT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình Chính phủ

Thời gian trình Quốc hội cho ý kiến

Thời gian trình Quốc hội thông qua

1.

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật

Cục Bảo vệ thực vật

Tháng 2/2013

Tháng 5/2013

Tháng 11/2013

2.

Luật Thú y

Cục Thú y

Tháng 5/2014

Tháng 11/2014

Tháng 5/2015

3.

Luật Thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi

Tháng 2/2015

Tháng 5/2015

Tháng 11/2015

4.

Luật Thủy sản sửa đổi

Tổng cục Thủy sản

Tháng 5/2015

Tháng 11/2015

Tháng 5/2016

II. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

I.

Nghị định của Chính phủ (08 văn bản)

1.

Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam

Ban Đổi mới và QL DNNN

Tháng 7

Đ/c từ T3-T7

2.

Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Ban Đổi mới và QL DNNN

Tháng 7

Đ/c từ T3-T8

3.

Nghị định Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam

Ban Đổi mới và QL DNNN

Tháng 7

Đ/c từ T4-T8

4.

Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thanh tra Bộ

Tháng 12

Đ/c từ T10-T12

5.

Nghị định thay thế Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 12

 

6.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 05/5/2007 về quản lý an toàn đập

Tổng cục Thủy lợi

Tháng 12

 

7.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/2/2010 về quản lý thức ăn chăn nuôi

Cục Chăn nuôi

Tháng 12

Đ/c từ T9-T12

8.

Nghị định quy định về quản lý sản xuất và tiêu thụ cá tra, cá ba sa

Tổng cục Thủy sản

Tháng 10

Đ/c từ T8-T10

II

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (08 văn bản)

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định phụ cấp, chế độ bồi dưỡng của kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư

Tổng cục Thủy sản

Tháng 12

Đ/c từ T10-T12

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách chăn nuôi nông hộ

Cục Chăn nuôi

Tháng 8

Đ/c từ T6-T8

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 30a

Cục Kinh tế hợp tác và PTNT

Tháng 12

Bổ sung vào CT

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức cán Bộ

Tháng 10

Đ/c từ T6-T10

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức cán Bộ

Tháng 10

Đ/c từ T6-T10

6.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức cán Bộ

Tháng 10

Đ/c từ T6-T10

7.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức hoạt động thanh tra nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức cán Bộ

Tháng 12

 

8.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Cục Chế biến TMNLTS&NM

Tháng 12

Bổ sung vào CT

2. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

I

Nghị định của Chính phủ (02 văn bản)

1.

Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Tổng cục Thủy lợi

Tháng 3/2014

 

2.

Nghị định quy định về sản xuất, kinh doanh mía đường

Cục Chế biến TMNLTS&NM

Tháng 12

 

II

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (03 văn bản)

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đồng quản lý rừng

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 12

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đối với rừng phòng hộ

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 12

Đổi tên

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế quản lý rừng ven biển

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 12

 

III. CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1. CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC (51 văn bản)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản cố định tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ Tài chính

Tháng 9

 

2.

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Vụ Tài chính

Tháng 9

 

3.

Thông tư thay thế Thông tư số 10/2010/TT-BNNPTNT ngày 03/3/2010 về xét tặng Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 9

Đổi tên, Đ/c từ T6-T9

4.

Thông tư liên tịch Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 10

Đ/c từ T6-T10

5.

Thông tư ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12

Đổi tên

6.

Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nhóm nghề nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 8

Đ/c từ T6-T8

7.

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen và sản phẩm từ thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thức ăn chăn nuôi

Vụ KHCN&MT

Tháng 8

Đ/c từ T6-T8

8.

Thông tư quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm

Vụ KHCN&MT

Tháng 12

 

9.

Thông tư thay thế Thông tư số 67/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2010 hướng dẫn cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ KHCN&MT

Tháng 7

Bổ sung vào CT

10.

Thông tư hướng dẫn quản lý Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Vụ KHCN&MT

Tháng 8

Bổ sung vào CT

11.

Thông tư thay thế Thông tư số 28/2009/TT-BNN ngày 02/6/2009 quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tư số 49/2011/TT-BNN&PTNT ngày 15/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT

Vụ Pháp chế

Tháng 8

Đ/c từ T6-T8

12.

Thông tư ban hành Danh mục nông nghiệp được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam (tất cả các sản phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ)

Vụ Pháp chế

Quý/lần

 

13.

Thông tư quy định mẫu biểu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Thanh tra Bộ

Tháng 12

Bổ sung vào CT

14.

Thông tư quy định mẫu, màu sắc của trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu, biểu trưng kiểm ngư; mẫu thiết kế, màu son tàu kiểm ngư, phương tiện chuyên dùng cho nhiệm vụ kiểm ngư

Tổng cục Thủy sản

Tháng 8

Đ/c từ T7-T8

15.

Thông tư quy định về quản lý nghề lưới kéo

Tổng cục Thủy sản

Tháng 11

Chuyển từ 2012

16.

Thông tư quy định về quản lý chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất cải tạo xử lý môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản

Tổng cục Thủy sản

Tháng 8

Đ/c từ T6-T8

17.

Thông tư quy định ngạch, mã ngạch kiểm ngư viên và thuyền viên tàu kiểm ngư là công chức

Tổng cục Thủy sản

Tháng 7

 

18.

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và PTNT-Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của kiểm ngư và việc thanh toán chi phí của các cơ quan thực hiện lệnh huy động, điều động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền

Tổng cục Thủy sản

Tháng 12

Đ/c từ T7-T12

19.

Thông tư quy định về tiêu chí và quản lý vùng đệm của rừng đặc dụng và vành đai của khu bảo tồn biển

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 7

Đ/c từ T6-T7

20.

Thông tư hướng dẫn việc quản lý, sử dụng các khoản đóng góp Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 12

Đ/c từ T6-T12

21.

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và PTNT-Bộ Công an quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ trong lực lượng kiểm lâm

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 9

Chuyển từ 2012

22.

Thông tư hướng dẫn xây dựng phương án quản lý rừng bền vững

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 12

 

23.

Thông tư ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 12

 

24.

Thông tư Hướng dẫn chế độ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi

Tháng 10

Đổi tên, Đ/c từ T6-T10

25.

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài chính-Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện Quyết định 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

Tổng cục Thủy lợi

Tháng 12

Đ/c từ T6-T12

26.

Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định và ban hành quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi

Tháng 7

Chuyển từ 2012

27.

Thông tư hướng dẫn quy định tải trọng cho phép đối với xe cơ giới đi trên đê và hướng dẫn phân cấp đê

Tổng cục Thủy lợi

Tháng 12

Chuyển từ 2012

28.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 về kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản

Cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Tháng 7

Đ/c từ T6-T7

29.

Thông tư thay thế Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Tháng 12

Đ/c từ T10-T12

30.

Thông tư quy định về quản lý người lấy mẫu vật tư nông nghiệp

Cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Tháng 12

Bổ sung vào CT

31.

Thông tư thay thế Thông tư số 60/2011/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2011 và Thông tư số 68/2011/TT-BNNPTNT về hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu

Cục Chế biến TMNLTS&NM

Tháng 12

Bổ sung vào CT

32.

Thông tư hướng dẫn việc thu thập và báo cáo thông tin dịch bệnh trên động vật trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước

Cục Thú y

Tháng 7

 

33.

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản

Cục Thú y

Tháng 12

Đ/c từ T7-T12

34.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/5/2009 quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Campuchia vào Việt Nam

Cục Thú y

Tháng 12

Đ/c từ T7-T12

35.

Thông tư quy định về trình tự, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; gửi, nhận mẫu bệnh phẩm; kiểm tra vệ sinh thú y

Cục Thú y

Tháng 12

Đ/c từ T8-T12

36.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2009/TT-BNNPTNT ngày 17/6/2009 quy định về phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản

Cục Thú y

Tháng 9

 

37.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 52/2011/TT-BNNPTNT ngày 27/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên tôm nuôi; phòng, chống bệnh sữa trên tôm hùm

Cục Thú y

Tháng 12

Bổ sung vào CT

38.

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

Cục Trồng trọt

Tháng 10

Bổ sung vào CT

39.

Thông tư hướng dẫn tiêu chí xác định vùng nuôi trồng thủy sản, vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cục Trồng trọt

Tháng 8

Đ/c từ T6-T8

40.

Thông tư liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, Lâm nghiệp và thủy sản

Cục Trồng trọt

Tháng 9

Đ/c từ T6-T9

41.

Thông tư quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt quốc tế và tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Cục Trồng trọt

Tháng 12

Đ/c từ T6-T12

42.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

Cục Kinh tế hợp tác & PTNT

Tháng 7

Đ/c từ T5-T7

43.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung TTLT số 26/2011/TTLT-NNPTNT-KHĐT-TC ngày 13/4/2012 của liên Bộ hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Cục Kinh tế hợp tác & PTNT

Tháng 9

Đ/c từ T6-T9

44.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020

Cục Kinh tế hợp tác & PTNT

Tháng 12

 

45.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 84/2011/TT-BNNPTNT ngày 12/12/2011 quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Cục Quản lý xây dựng công trình

Tháng 12

Đ/c từ T6-T12

46.

Thông tư quy định một số nội dung về giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Cục Quản lý xây dựng công trình

Tháng 7

Đ/c từ T6-T7

47.

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 15/2013 ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Cục Quản lý xây dựng công trình

Tháng 12

Bổ sung vào CT

48.

Thông tư quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến

Cục Chăn nuôi

Tháng 7

Đ/c từ T5-T7

49.

Thông tư quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi

Cục Chăn nuôi

Tháng 7

Đ/c từ T6-T7

50.

Thông tư quy định về khảo nghiệm, kiểm định và công nhận chế phẩm xử lý cải tạo môi trường chăn nuôi

Cục Chăn nuôi

Tháng 8

Đ/c từ T4-T8

51.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 08/2010/NĐ-CP

Cục Chăn nuôi

Tháng 7

Đ/c từ T6-T7

2. CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ (25 văn bản)

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư thay thế Thông tư 63/2011/TT-BNNPTNT ngày 30/9/2011 Hướng dẫn công tác thi đua và khen thưởng trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 12

Đổi tên

2.

Thông tư hướng dẫn quản lý công tác quan trắc môi trường nông nghiệp nông thôn

Vụ KHCN & MT

Tháng 12

 

3.

Thông tư hướng dẫn công tác lập, phê duyệt ĐMC, ĐTM các dự án nông nghiệp, nông thôn

Vụ KHCN & MT

Tháng 12

 

4.

Thông tư thay thế Thông tư 37/2009/TT-BNNPTNT, Thông tư 38/2009/TT-BNNPTNT và Thông tư 06/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vụ KHCN & MT

Tháng 12

Đ/c từ T10-T12

5.

Thông tư hướng dẫn công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Vụ KHCN & MT

Tháng 12

Đ/c từ T10-T12

6.

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và PTNT-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chế độ của kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư nếu bị thương, bị hy sinh

Tổng cục Thủy sản

Tháng 12

Đ/c từ T11-T12

7.

Thông tư quy quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 80/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Tổng cục Thủy sản

Tháng 8

 

8.

Thông tư đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu làm thực phẩm vào Việt Nam

Tổng cục Thủy sản

Tháng 10

 

9.

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và PTNT-Bộ Công an quy định về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ, công cụ chuyên ngành của lực lượng kiểm ngư

Tổng cục Thủy sản

Tháng 12

Đ/c từ T11-T12

10.

Thông tư thay thế Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 về việc ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá

Tổng cục Thủy sản

Tháng 12

 

11.

Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và PTNT-Bộ Nội vụ - hướng dẫn về tổ chức bộ máy, biên chế và nhân sự đối với đơn vị sự nghiệp công lập quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Tổng cục Thủy sản

Tháng 12

 

12.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa

Tổng cục Thủy sản

Tháng 12

Bổ sung vào CT

13.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 65/2009/TT-BNNPTNT ngày 12/10/2009 về hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi

Tổng cục Thủy lợi

Tháng 12

Đổi tên

14.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 69/2011/TT-BNNPTNT ngày 21/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh ban hành kèm theo Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

Tổng cục Lâm nghiệp

Tháng 12

Bổ sung vào CT

15.

Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm và trình tự, thủ tục kiểm tra, chứng nhận đảm bảo ATTP đối với dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Tháng 12

Đ/c từ T10-T12

16.

Thông tư quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản

Cục Quản lý chất lượng NLS&TS

Tháng 11

 

17.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/4/2009 hướng dẫn yêu cầu về giống vật nuôi, kiểm dịch vận chuyển giống vật nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh phát triển chăn nuôi

Cục Thú y

Tháng 10

Chuyển từ 2012

18.

Thông tư quy định các bệnh phải kiểm tra định kỳ, các bệnh phải giết mổ, giết hủy bắt buộc

Cục Thú y

Tháng 11

 

19.

Thông tư hướng dẫn phòng chống bệnh nhiệt thán

Cục Thú y

Tháng 11

 

20.

Thông tư hướng dẫn phòng chống bệnh tụ huyết trùng trâu bò

Cục Thú y

Tháng 12

 

21.

Thông tư hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh cúm ở gia cầm

Cục Thú y

Tháng 12

 

22.

Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón

Cục Trồng trọt

Tháng 12

 

23.

Thông tư Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Cục Bảo vệ thực vật

Tháng 9

Đổi tên

24.

Thông tư về việc công bố mã số HS thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu, nhập khẩu ở Việt Nam

Cục Bảo vệ thực vật

Tháng 12

Đổi tên

25.

Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Cục Chế biến TMNLTS & NM

Tháng 12

Bổ sung vào CT

(Ghi chú: Các văn bản trong chương trình chuẩn bị, nếu chuẩn bị tốt về nội dung và đảm bảo trình tự thủ tục quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL thì có công văn đề nghị Bộ để bổ sung vào chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2013 của Chính phủ, của Bộ)

 

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Cao Đức Phát

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.