• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/08/2011
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 1828/QĐ-BNN-TCLN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 11 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2010

_____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Chỉ thị 32/2000/CT-BNNPTNT/KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao cho lực lượng Kiểm lâm tổ chức theo dõi diễn biến rừng trong phạm vi toàn quốc;

Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BNN ngày 05/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê rừng và lập hồ sơ quản lý rừng;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố số liệu diện tích rừng có đến ngày 31/12/2010 trong toàn quốc như sau:

Đơn vị tính: hécta

TT

Loại rừng

Tổng cộng

Trong 3 loại rừng

Ngoài 03 loại rừng

Đặc dụng

Phòng hộ

Sản xuất

1

Tổng diện tích rừng

13.388.075

2.002.276

4.846.196

6.373.491

166.112

1.1

Rừng tự nhiên

10.304.816

1.922.465

4.231.931

4.097.041

53.378

1.2

Rừng trồng

3.083.259

79.810

614.265

2.276.450

112.734

a

Rừng trồng đã khép tán

2.726.123

71.685

543.114

2.011.648

99.676

b

Rừng trồng chưa khép tán

357.136

8.125

71.151

264.802

13.058

2

Diện tích rừng để tính độ che phủ

13.030.939

1.994.151

4.775.045

6.108.689

153.054

Độ che phủ rừng toàn quốc năm 2010 là 39,5%.

Chi tiết số liệu theo các biểu đính kèm.

Điều 2. Chánh văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hứa Đức Nhị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.