• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/04/2011
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 822/QĐ-BNN-TC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 21 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Mục 1, Điều 9 tại Thông tư số 202/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010 của Bộ Tài chính về thực hiện điều chỉnh dự toán đơn vị sử dụng ngân sách;
Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-BNN-TC ngày 22/03/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Văn phòng Chương trình CNSH năm 2011;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2011 cho các đơn vị như sau:

a) Điều chỉnh giảm dự toán NSNN 2011 của:

- Đơn vị: Văn phòng Bộ

- Mã ngân sách: 1053631, Kho bạc nhà nước Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

- Kinh phí: Sự nghiệp Kinh tế nông nghiệp (Loại 010-013), phần Kinh phí không tự chủ. Từ nội dung 3, Phụ lục 3 tại Quyết định số 531/QĐ-BNN-TC.

- Số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

b) Bổ sung dự toán NSNN năm 2011 cho:

- Đơn vị: Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam

- Mã ngân sách: 1053514, Kho bạc nhà nước H. Thanh Trì, TP. Hà Nội

- Kinh phí: Sự nghiệp Kinh tế nông nghiệp (Loại 010-013), phần Kinh phí không tự chủ.

- Số tiền: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng).

- Nội dung: "Nghiên cứu xây dựng chính sách đánh giá và quản lý rủi ro vi sinh vật biến đổi gen sử dụng trong ngành nông nghiệp"

Điều 2. Căn cứ dự toán điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Bùi Bá Bổng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.