• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/01/2013
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 14/QĐ-BNN-TCLN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 4 tháng 1 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập ban chỉ đạo kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp tại Tờ trình số 1640/TTr-TCLN-BTTN ngày 28/11/2012 về việc đề nghị thành lập Ban chỉ đạo Kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam (sau đây gọi chung là Ban chỉ đạo) gồm các thành viên như sau:

1. Trưởng ban: Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Phó trưởng ban: Ông Võ Đại Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp.

3. Các thành viên:

a) Ông Đinh Ngọc Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Ông Trịnh Nam Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính;

c) Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

d) Ông Đinh Viết Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

đ) Ông Đinh Văn Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk;

e) Ông Đặng Hồng Tăng, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Đồng Nai;

f) Ông Nguyễn Hữu Dũng, Cục trưởng Cục Kiểm lâm, TCLN;

g) Ông Trần Thế Liên, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn thiên nhiên, TCLN;

h) Ông Đỗ Quang Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Cơ quan CITES Việt Nam, TCLN;

i) Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, TCLN.

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nội dung của Đề án tổng thể bảo tồn voi theo Quyết định số 940/QĐ-TTg ngày 19/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch hành động khẩn cấp đến năm 2020 để bảo tồn voi ở Việt Nam.

Thẩm định, triển khai, giám sát và đánh giá các Dự án bảo tồn voi tại các tỉnh: Đắk Lắk, Đồng Nai và Nghệ An; phân bổ và điều chỉnh kế hoạch hàng năm cho phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu kinh phí của địa phương; Báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ trưởng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Điều 3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công; giúp việc cho Ban chỉ đạo giao cho Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Bảo tồn thiên nhiên) đảm nhiệm.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, các thành viên trong Ban chỉ đạo có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Cao Đức Phát

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.