• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2011
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 59/QĐ-BNN-VP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 10 tháng 1 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao Tổng cục Thủy sản làm đầu mối tổ chức quản lý nhà A1 và nhà A2 tại số 10 Nguyễn Công Hoan – Ba Đình – Hà Nội

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Xét đề nghị của Tổng cục Thủy sản tại văn bản số 1181/TCTS-VP ngày 22 tháng 12 năm 2010 về việc giao Tổng cục Thủy sản làm đầu mối tổ chức quản lý sử dụng nhà A1 và nhà A2 tại số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng cục Thủy sản làm đầu mối tổ chức quản lý nhà A1 và nhà A2 cơ quan Bộ số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội từ tháng 01 năm 2011.

Điều 2. Văn phòng Bộ chủ trì phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý xây dựng công trình và các đơn vị liên quan đang làm việc tại cơ quan Bộ số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội thống nhất về trách nhiệm cụ thể của các đơn vị trong việc quản lý sử dụng diện tích làm việc, diện tích sử dụng chung của nhà A1 và nhà A2 và phòng họp tại nhà A2.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục Thủy sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Diệp Kỉnh Tần

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.