• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/02/2011
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 263/QĐ-BNN-XD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 21 tháng 2 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chặn dòng, thi công vượt lũ công trình hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 596/QĐ-BNN-XD ngày 05/3/2007 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước Suối Mỡ tỉnh Bắc Giang; số 2876/QĐ-BNN-XD ngày 22/9/2008 và số 1867/QĐ-BNN-XD ngày 02/7/2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án;
Căn cứ văn bản số 275/UBND-KTN ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị Bộ phê duyệt phương án chặn dòng thi công Hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang;
Xét tờ trình số 73/BQL-QL ngày 15/2/2011 và hồ sơ kèm theo của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 xin phê duyệt chặn dòng vượt lũ công trình hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và báo cáo số 125/XD-TC ngày 18/02/2011 kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt công tác chặn dòng, thi công vượt lũ công trình hồ chứa nước Suối Mỡ, tỉnh Bắc Giang với các nội dung chủ yếu sau:

1. Thời điểm chặn dòng: trong khoảng thời gian 25 – 28/02/2011.

2. Phương án, biện pháp thi công chặn dòng: căn cứ lưu lượng dòng chảy thực tế tại thời điểm chặn dòng, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt phương án, biện pháp thi công chặn dòng chi tiết; tổ chức lựa chọn vật tư, thiết bị phù hợp đảm bảo chặn dòng thành công, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối cho công trình.

3. Hoàn thành công tác đắp đập đến cao độ thiết kế và thi công bê tông tràn xả lũ xong trước 15/5/2011.

Điều 2. Giao nhiệm vụ:

1. Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1:

- Rà soát, hoàn thiện phương án chặn dòng, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho công trình, đáp ứng mục tiêu tiến độ yêu cầu; đôn đốc các nhà thầu tập trung vật tư, thiết bị, nhân lực chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ theo phương án đã phê duyệt; quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình thi công theo đúng quy trình, quy phạm và các quy định hiện hành của Nhà nước;

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo trật tự, an ninh và môi trường khu vực xây dựng công trình.

2. Tổng Công ty Xây dựng NN&PTNT, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Thắng chuẩn bị và tập kết đầy đủ nhân lực, vật tư, vật liệu, thiết bị xe máy để chặn dòng, đắp đập vượt lũ và thi công tràn xả lủ đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối cho công trình theo đúng trình tự, thiết kế được duyệt.

3. Công ty Tư vấn Chuyển giao công nghệ Trường Đại học Thủy lợi thực hiện tốt công tác giám sát tác giả, kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc tại hiện trường để nhà thầu thi công đạt mục tiêu chất lượng, tiến độ.

4. UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng; tổ chức kiểm tra, đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản nhân dân vùng lòng hồ khi hồ tích nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hoàng Văn Thắng

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.