• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/04/2013
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 723/QĐ-BNN-PC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 5 tháng 4 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y - chăn nuôi”

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-BNN-PC ngày 7/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y - chăn nuôi;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y - chăn nuôi” kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Kinh phí thực hiện rà soát do Cục Thú y, Cục Chăn nuôi chủ động bố trí.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Thú y, Cục trưởng Cục Chăn nuôi và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN RÀ SOÁT VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI - THÚ Y
(Ban hành kèm theo Quyết định 723/QĐ-BNN-PC ngày 05 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

_______________________

I. MỤC TIÊU

1. Rà soát hệ thống văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực thú y - chăn nuôi theo hệ thống và chuỗi sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm.

2. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống văn bản trên theo hướng giảm số lượng văn bản; tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản; làm rõ trách nhiệm giữa các đơn vị, cơ quan; giảm thủ tục hành chính, chi phí và phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Stt

Nội dung

Thời gian

Kết quả

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Thành lập Tổ công tác rà soát

07/03/2013

Quyết định thành lập Tổ công tác rà soát

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ liên quan cử người tham gia

2

Lập Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát; xây dựng tiêu chí, phương pháp rà soát, sơ đồ rà soát và các biểu mẫu thực hiện.

18/3/2013

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát; xây dựng tiêu chí, phương pháp rà soát, sơ đồ rà soát và các biểu mẫu thực hiện.

Vụ Pháp chế

Các Cục, Vụ liên quan góp ý

3

Họp Tổ công tác rà soát thống nhất kế hoạch, tiêu chí, phương pháp, sơ đồ và biểu mẫu rà soát

22/3/2013

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát; tiêu chí, phương pháp rà soát, sơ đồ rà soát và các biểu mẫu thực hiện.

Vụ Pháp chế

Tổ công tác

4

- Hoàn thiện bản Kế hoạch trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành

- Chỉnh sửa tiêu chí, phương pháp, sơ đồ và biểu mẫu rà soát

25-30/3/2013

Quyết định về Kế hoạch triển khai thực hiện rà soát được ký ban hành

Vụ Pháp chế

 

5

Tập hợp hệ thống văn bản quản lý về chăn nuôi, thú y

30/3-15/4/2013

Hệ thống văn bản về chăn nuôi - thú y

Vụ Pháp chế hệ thống

Cục Thú y, Cục Chăn nuôi cung cấp văn bản

6

Thực hiện rà soát theo sơ đồ chuỗi

15/4-15/5/2013

Bảng tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ

Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, Vụ Pháp chế

Tổng cục Thủy sản, Cục QLCL nông lâm sản và TS, Vụ KHCNMT

7

Tổ chức các cuộc họp Tổ công tác rà soát

Từ 15/5-10/6/2013

Bảng tổng hợp kết quả rà soát sơ bộ.

Vụ Pháp chế

Tổ công tác rà soát

8

Khảo sát thực tế cơ sở chăn nuôi, thú y tại một số tỉnh trọng điểm

Từ 10/6-16/7/2013

Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của địa phương

Cục Thú y, Cục Chăn nuôi

Vụ Pháp chế

9

Họp Tổ công tác rà soát đánh giá sơ bộ kết quả rà soát

Từ 30/6-20/7/2013

Báo cáo kết quả rà soát sơ bộ

Vụ Pháp chế

Tổ công tác rà soát, các chuyên gia

10

Hội thảo đánh giá Dự thảo Báo cáo (03 hội thảo)

Từ 10/7 - 30/7/2013

Dự thảo Báo cáo

Vụ Pháp chế

Tổ công tác rà soát, khách mời

11

Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo

Từ 15/7- 15/8/2013

Dự thảo Báo cáo đã hoàn thiện

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan, Tổ công tác rà soát, Các chuyên gia

12

Công bố kết quả rà soát

Từ 16/8-30/8/2013

Dự thảo Báo cáo hoàn thiện

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan, Tổ công tác rà soát

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Vụ Pháp chế có trách nhiệm điều phối chung hoạt động rà soát chăn nuôi - thú y, cụ thể:

1. Tham mưu thành lập Tổ công tác rà soát;

2. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện;

3. Xây dựng tiêu chí, phương pháp, sơ đồ chuỗi và các biểu mẫu rà soát;

4. Xây dựng kế hoạch kinh phí rà soát;

5. Tổ chức các cuộc họp, khảo sát tại địa phương của Tổ công tác rà soát;

6. Rà soát và tổng hợp báo cáo chung về chăn nuôi - thú y.

II. Cục Thú y có trách nhiệm chủ trì rà soát về thú y, cụ thể:

1. Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật về Thú y;

2. Chủ trì rà soát những văn bản về thú y (Bao gồm cả thủ tục hành chính);

3. Tổng hợp nội dung rà soát về thú y;

4. Tham gia khảo sát tại địa phương;

5. Bố trí kinh phí cho hoạt động rà soát về Thú y.

III. Cục Chăn nuôi có trách nhiệm chủ trì rà soát về chăn nuôi, cụ thể:

1. Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật về Chăn nuôi;

2. Chủ trì rà soát những văn bản về chăn nuôi (Bao gồm cả thủ tục hành chính);

3. Tổng hợp báo cáo rà soát về chăn nuôi;

4. Tham gia khảo sát tại địa phương;

5. Bố trí kinh phí cho hoạt động rà soát về chăn nuôi.

IV. Tổng cục Thủy sản, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường có trách nhiệm:

1. Tham gia rà soát;

2. Góp ý các báo cáo rà soát;

3. Tham gia các cuộc họp rà soát.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Vũ Văn Tám

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.