• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2011
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 855/QĐ-BNN-TCLN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 26 tháng 4 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch năm 2011 dự án “Chương trình hỗ trợ quản lý rừng bền vững, thương mại và tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam”

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-BNN-HTQT ngày 20/05/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chương trình Hỗ trợ quản lý rừng bền vững, Thương mại và Tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam”;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch năm 2011 Dự án “Chương trình Hỗ trợ quản lý rừng bền vững, Thương mại và Tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam”. Chi tiết kế hoạch tại các phụ biểu đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng cục Lâm nghiệp, Ban quản lý Dự án “Chương trình Hỗ trợ quản lý rừng bền vững, Thương mại và Tiếp thị lâm sản chính tại Việt Nam” phối hợp với các cơ quan liên quan, các tỉnh tham gia dự án tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tiến độ, tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ về quản lý, sử dụng nguồn vốn dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Ban quản lý Dự án và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hứa Đức Nhị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.