• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/06/2009
BỘ NỘI VỤ
Số: 889/QĐ-BNV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 3 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban soạn thảo nghị định những người là công chức trong cơ quan của đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập

____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Nghị định quy định những người là công chức trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập, gồm các ông, bà sau đây:

1. Ông Văn Tất Thu, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban;

2. Ông Trần Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban;

3. Ông Nguyễn Hữu Chấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức trung ương, Ủy viên;

4. Bà Hoàng Thị Ngân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ, Văn phòng Chính phủ, Ủy viên;

5. Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hành chính – Hình sự, Bộ Tư pháp, Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Hòa Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ Nội vụ, Ủy viên;

8. Ông Hoàng Quốc Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ, Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ, Ủy viên;

10. Ông Trần Văn Khiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ, Ủy viên

Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 60 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; các điều 21, 22, 23 và 24 Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Ban Soạn thảo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Soạn thảo chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ và các ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Bộ trưởng

(Đã ký)

 

Trần Văn Tuấn

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.