• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2011
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 2039/QĐ-BNN-TCLN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 1 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận giống tiến bộ kỹ thuật

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI;

Xét đề nghị tại Biên bản họp ngày 18/8/2011 của Hội đồng thẩm định công nhận giống cây Macadamia được thành lập theo Quyết định số 381/QĐ-TCLN-PTR ngày 10/8/2011 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 05 giống Mắc ca (Macadamia integrifolla) do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến - Tổng công ty rau quả nông sản nghiên cứu, khảo nghiệm là giống tiến bộ kỹ thuật (Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Tập thể tác giả cùng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến - Tổng công ty rau quả nông sản chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các kỹ thuật có liên quan đến các giống mới được công nhận ở trên và phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhanh chóng đưa các giống mới này vào sản xuất ở những nơi phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện trưởng Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Tập thể tác giả và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

DANH MỤC

GIỐNG MACADMIA ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT
(Kèm theo Quyết định số 2039/QĐ-BNN-TCLN ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT

1. Dòng Mắc ca ký hiệu là 482

- Mã số giống mới được công nhận : MC.BV.11.05

- Vùng áp dụng: Trạm Cankina Ba Vì - Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường, Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến - Tổng công ty rau quả nông sản.

2. Dòng Mắc ca ký hiệu là 741

- Mã số giống mới được công nhận: MC.BV.11.06

- Vùng áp dụng: Trạm Cankina Ba Vì - Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường, Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến - Tổng công ty rau quả nông sản.

3. Dòng Mắc ca ký hiệu là 800

- Mã số giống mới được công nhận: MC.BV.11.07

- Vùng áp dụng: Trạm Cankina Ba Vì - Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường, Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến - Tổng công ty rau quả nông sản.

4. Dòng Mắc ca ký hiệu là 900

- Mã số giống mới được công nhận: MC.BV.11.08

- Vùng áp dụng: Trạm Cankina Ba Vì - Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường, Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến - Tổng công ty rau quả nông sản.

5. Dòng Mắc ca ký hiệu là 695

- Mã số giống mới được công nhận: MC.BV.11.09

- Vùng áp dụng: Trạm Cankina Ba Vì - Hà Nội và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Tập thể tác giả: Đoàn Hữu Cường, Nguyễn Công Dương, Bùi Vũ Anh và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản chế biến - Tổng công ty rau quả nông sản.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hứa Đức Nhị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.