• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2011
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 2241/QĐ-BNN-TCLN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 27 tháng 9 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình điện quốc gia 500kV Sơn La - Hiệp Hòa đoạn tuyến đi qua khu đất của Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

________________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về Tổ chức và quản lý Hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1243/QĐ-BTNMT ngày 13/6/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đường dây tải điện 500 KV Sơn La - Hiệp Hòa;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp tại Tờ trình số 540/TT/KHLN-KH ngày 21/9/2011 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình điện và thu hồi giá trị lâm sản trên diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và trên hành lang an toàn lưới điện;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình điện Quốc gia 500kV Sơn La - Hiệp Hòa đoạn tuyến đi qua khu đất của Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam với những nội dung sau:

1. Địa điểm chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình điện tại 02 vị trí trụ cột điện thuộc lô 3, lô 5 khoảnh 1 khu Lũng Vả, xã Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc;

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng cột điện là 0,19151 ha và hành lang an toàn lưới điện là 0,97 ha;

Điều 2. Giao cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ phối hợp với Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia lập hồ sơ thiết kế khai thác tận thu rừng trồng theo đúng địa điểm, diện tích quy định tại Điều 1.

Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Khoa học sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ xây dựng Hồ sơ phương án trồng rừng thay thế theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hứa Đức Nhị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.