• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 23/12/2010
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 3453/QĐ-BNN-TCLN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 23 tháng 12 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mớ

__________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3, Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI;
Căn cứ Quy chế công quản lý giống cây trồng lâm nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Xét đề nghị tại Biên bản họp ngày 14/9/2010 của Hội đồng thẩm định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới được thành lập theo Quyết định số 155/QĐ-TCLN-PTR ngày 7/7/2010 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Lâm nghiệp về việc thành lập Hội đồng thẩm định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận 02 giống Keo lá tràm (A.auriculiformis) là giống quốc gia, 02 giống Keo lá tràm (A.auriculiformis) là giống tiến bộ kỹ thuật do Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu chọn tạo (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Tập thể tác giả cùng Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các kỹ thuật có liên quan đến các giống mới được công nhận ở trên và phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Trung tâm Khuyến nông quốc gia nhanh chóng đưa các giống mới này vào sản xuất ở những nơi phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Viện trưởng Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Tập thể tác giả và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

DANH MỤC

GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP MỚI
(Kèm theo Quyết định số 3453/QĐ-BNN-TCLN ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

A. CÔNG NHẬN GIỐNG QUỐC GIA

A1. Dòng Keo lá tràm ký hiệu là Clt 26. (Đã công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật tại Quyết định số 2763/QĐ-BNN-Ln ngày 01 tháng 10 năm 2009).

- Mã số giống mới được công nhận (giữ nguyên mã số cũ): KLT.BB.09.05

- Vùng áp dụng: áp dụng cho vùng Bầu Bàng - Bình Dương, Lang Hanh - Lâm Đồng và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự;

- Tập thể tác giả: Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên, Hứa Vĩnh Tùng, Lưu Thế Trung và cán bộ công nhân viên Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam).

A2. Dòng Keo lá tràm ký hiệu là Clt 1E.

- Mã số giống mới được công nhận: KLT.BB.10.01

- Vùng áp dụng: áp dụng cho vùng Bầu Bàng - Bình Dương, Lang Hanh - Lâm Đồng và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự;

- Tập thể tác giả: Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu Sơn, Đặng Phước Đại, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên, Hứa Vĩnh Tùng, Lưu Thế Trung và cán bộ công nhân viên Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam).

B. CÔNG NHẬN GIỐNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT

B1. Dòng Keo lá tràm ký hiệu là Clt 1C.

- Mã số giống mới được công nhận: KLT.LH.10.02

- Vùng áp dụng: Lang Hanh - Lâm Đồng và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Tập thể tác giả: Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Hứa Vĩnh Tùng, Đỗ Hữu Sơn, Lưu Thế Trung, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam).

B2. Dòng Keo lá tràm ký hiệu là Clt 25.

- Mã số giống mới được công nhận: KLT.LH.10.03

- Vùng áp dụng: Lang Hanh - Lâm Đồng và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự.

- Tập thể tác giả: Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Hứa Vĩnh Tùng, Đỗ Hữu Sơn, Lưu Thế Trung, Đặng Phước Đại và cán bộ công nhân viên Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng (Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam).

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Hứa Đức Nhị

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.