• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/10/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 15/08/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 16/2010/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/09/2010 Văn bản được ban hành 16/2010/TT-BXD
16/10/2010 Văn bản có hiệu lực 16/2010/TT-BXD
05/11/2013 Bị bãi bỏ 1 phần 14/2013/TT-BXD Xem tại đây
05/11/2013 Bị hủy bỏ 1 phần 14/2013/TT-BXD
08/04/2014 Được bổ sung 03/2014/TT-BXD Xem tại đây
08/07/2014 Bị hết hiệu lực 1 phần 08/2014/TT-BXD Xem tại đây
15/08/2016 Văn bản hết hiệu lực 16/2010/TT-BXD
15/08/2016 Bị hết hiệu lực 19/2016/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.